TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về séc

Séc là tờ lệnh thanh toán do người chủ tìa khoản tiền gởi ký phát, ra lệnh cho ngân hàng trúc từ tài khoản của mình một số tiền nhất định để trả cho người cầm séc, người có tên trên tờ séc hoặc trả theo lệnh của người ấy. | CHEQUE - GK K - CHEQUE niệm Sệc là tờ lệnh thanh toán do người chủ tài khoán tiện gời ky phát ra lệnh cho Ngán háng trích tư tài khoán của mình mot so tiện nhái định để trá cho người cám sệc người co tện trện tờ sệc hoác trá thệo lệnh củá người ấy- c loai se c se c đích danh Nominal cheque se c vo danh cheque to bearer sec theo lệnh cheque to order

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    4    0    12-08-2020
280    7    0    12-08-2020
37    3    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
20    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN