TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 7

Các tính chất vật lý của vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng. Từ sự thay đổi nhiệt của một đặc trưng vật lý của vật liệu cho trước người ta luôn luôn có thể xác định một thang nhiệt độ cho phép đo nhiệt độ và đặc biệt là nhận biết sự cân bằng của hai nhiệt độ. Tuy vậy, thang nhiệt độ như thế là hoàn toàn tuỳ tiện bởi vì nó liên quan đến một tính chất đặc biệt của một vật thể đặc biệt: nó không cho phép gán cho một giá trị nhiệt. | Chương 7 THANG NHIỆT ĐỘ Các tính chất vật lý của vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng. Từ sự thàý đoi nhiệt của một đậc trưng vật lý của vật liệu cho trước người ta lủOn lủOn cộ thệ xậc định một thang nhiệt độ chộ phệp độ nhiệt độ va đậc biệt la nhận biết sự cận bang của hai nhiệt độ. Tủý vậý thang nhiệt độ như thế la hộận tộận tủý tiện bời vì nộ liện qủan đến một tính chất đậc biệt của một vật thệ đậc biệt nộ khộng chộ phệp gan chộ một gia trị nhiệt độ một ý nghĩa vật lý riệng. Chỉ cộ xủất phật từ cậc định lủạt nhiệt động hộc mời cộ thệ xậc định thang nhiệt độ cộ đậc trưng tổng qủật chộ mội trường hớp. Cac thang nhiệt độ tủýệt đội đước xac định tường tự như nhaủ va dựa trên tính chất của khí lý tường. Định lủật Carnột nệủ rộ hiệủ sủất ư của một động cờ nhiệt thủận nghịch hộật động giữa hai ngủộn vời nhiệt độ 01 va 02 tường ứng trộng một thang độ bất ký chỉ phủ thủộc vậộ 01 va 02 n F 01 F 02 . Dang của ham F phủ thủộc vậộ thang độ nhiệt độ. Ngườc lậi việc lựa chộn ham F sệ qủýệt định thang độ nhiệt độ. created with download the free trial online at professional Đặt F 0 T chúng ta sẽ xác định T như là nhiệt độ động học tuyệt đội và hiệú suất cúa động cơ nhiệt thúặn nghịch được viết như sau n 1- T1 T2 5-1 Trọng độ T1 và T2 là nhiệt độ nhiệt động học cúa hài nguồn. Như đà biệt chất khí ly tương được xàc định bơi - Nội nàng U chỉ phú thúộc vàộ nhiệt độ cúa chất khí. - Phương trình đàc trưng liện hệ giữa àp súất p thệ tích v và nhiệt độ 0 G 0 5-2 Cộ thệ chứng minh được ràng G 0 Trộng độ R là hàng sộ cúà chất khí ly tương. Già trị R cúà một phàn tử gam cúà chất khí chỉ phú thúộc vàộ đơn vị độ nhiệt độ. Đệ cộ thệ gàn một già trị số chộ T càn phai xàc định đơn vị chộ nhiệt độ. Múộn vày chỉ gàn một già trị sộ chộ nhiệt độ tương ứng vơi một hiện tương nàộ độ vơi điệú kiện là hiện tương này hộàn tộàn xàc định và cộ tính làp lài. Thang nhiệt độ nhiệt động học tuyệt đối Thang Kệlvin đơn vị là K. Trộng thang Kệlvin này ngươi tà gàn chộ nhiệt độ cúà điệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    5    0    12-08-2020
2    11    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
6    9    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN