TAILIEUCHUNG - Phối ghép với thế giới thực : LCD , ADC và các cảm biến

Chương này khám phá một số ứng dụng của 8051 với thế giới thực . Chúng ta giải thích làm cách nào phối ghép 8051 với các thiết bị nhu là LCD ,ADC và các cảm biến | CHƯƠNG 12 Phối ghép với thế giới thực LCD ADC và các cảm biến Chương này khám phá một số ứng dụng của 8051 với thế giới thực. Chúng ta giải thích làm cách nào phối ghép 8051 với các thiết bị như là LCD ADC và các cảm biến. Phối ghép một LCD với 8051. Ớ phần này ta sẽ mô tả các chế độ hoạt động của các LCD và sau đó mô tả cách lập trình và phối ghép một LCD tới 8051. Hoạt động của LCD. Trong những năm gần đây LCD đang ngày càng được sử dụng rộng rãi thay thế dần cho các đèn LED các đèn LED 7 đoạn hay nhiều đoạn . Đó là vì các nguyên nhân sau 1. Các LCD có giá thành hạ. 2. Khả năng hiển thị các số các ký tự và đổ hoạ tốt hơn nhiều so với các đèn LED vì các đèn LED chỉ hiển thị được các số và một số ký tự . 3. Nhờ kết hợp một bộ điều khiển làm tươi vào LCD làm giải phóng cho CPU công việc làm tươi LCD. Trong khi đèn LED phải được làm tươi bằng CPU hoặc bằng cách nào đó để duy trì việc hiển thị dữ liệu. 4. Dễ dàng lập trình cho các ký tự và đổ hoạ. Mô tả các chân của LCD. LCD được nói trong mục này có 14 chân chức năng của các chân được cho trong bảng . Vị trí của các chân được mô tả trên hình cho nhiều LCD khác nhau. 1. Chân VCC VSS và VEE Các chân VCC VSS và VEE Cấp dương nguổn - 5v và đất tương ứng thì VEE được dùng để điều khiển độ tương phản của LCD. 2. Chân chon thanh ghi RS Register Select . Có hai thanh ghi rất quan trong bên trong LCD chân RS được dùng để chon các thanh ghi này như sau Nếu RS 0 thì thanh ghi mà lệnh được chon để cho phép người dùng gửi một lệnh chẳng hạn như xoá màn hình đưa con trỏ về đầu dòng . Nếu RS 1 thì thanh ghi dữ liệu được chon cho phép người dùng gửi dữ liệu cần hiển thị trên LCD. 3. Chân đoc ghi R W . Đầu vào đoc ghi cho phép người dùng ghi thông tin lên LCD khi R W 0 hoặc đoc thông tin từ nó khi R W 1. 4. Chân cho phép E Enable . Chân cho phép E được sử dụng bởi LCD để chốt thông tin hiện hữu trên chân dữ liệu của nó. Khi dữ liệu được cấp đến chân dữ liệu thì một xung mức cao xuống thấp phải được áp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT