TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 4

Tính trục theo độ cứng chính là kiểm tra xem chuyển vị hướng kính của trục tại các tiết diện nguy hiểm có thoả điều kiện: (3-10) Chuyển vị hướng kính của trục khuấy: Chuyển vị đàn hồi hướng kính (độ võng đàn hồi) của trục khuấy xác định bởi phương trình đàn hồi trong đó fi – độ võng đàn hồi của trục khuấy tại tiết diện đang xét Mu – momen tại tiết diện đó, Nm Ji – momen quán tính tại tiết diện đang xét, mm4 E – modun đàn hồi của vật liệu trục Tích phân phương. | Chương 4 Tính trục theo độ cứng Tính trục theo độ cứng chính là kiếm tra xem chuyến vị hưđng kính cua trục tài càc tiết diẹn nguy hiếm cộ thoà điếu kiến f .c i J cp 3-10 cp Chuyến vị hưđng kính cua truc khuấy Chuyến vị đàn hội hưđng kính độ vong đàn hội cua truc khuấy xàc định bđi phưđng trình đàn hội EJJ t -Mu i t u trộng độ fi - độ võng đàn hội cua truc khuấy tài tiết diện đang xết Mu - mộmến tài tiết diến độ Nm Ji - mộmến quàn tính tài tiết diến đang xết mm4 E - mộdun đàn hội cua vàt liếu truc Tích phàn phưđng trình trên một làn và hài làn khi 0 x1 a tà cộ EJf MB a EJf MuBa- X1 C1 í xì x C1X1 C2 I 6 Càc hàng sô tích phàn C1 và C2 xàc định thếộ điếu kiến biến f1 0 khi x1 0 và khi x1 càc điếu kiến biến này vàộ phưđng trình trên tà sế cộ một hế phưđng trình hài à9n sộ C1 và C2. Giai hế này tà tìm đưđc C1 -à2 6 và C2 càc già trị C1 và C2 vàộ phưđng trình trên chộ tà kết quà sau 1 -í X1Y1 f - Ỉ B. ax 1 6 EJ1 1 a created with download the free trial online at professional vôi fmx 3 MuBa max 27 _ -1 tại x1 ạ 3 l EJ1 1 Góc xoạy củạ tiết diện trục trong đoạn 0 x1 a lạ 1 í X 2 1 EJf1 1 1 -1 2 a 6 Tại ó đỡ A có góc xoạy fA - 1A 6EJ1 Tại ó đỡ B co góc xoay fB - M-B 1B 3EJ1 Tưỡng tự tích phạn phưỡng trình đưỡng đạn hoi trong khoạng 0 x2 I vỡi Mủ tính theo cong thức Mu Fr ỉ - x2 MuB 11 - yj tạ co EJf MubI X2 l 2 X2 1 l C3 1 2 EJ1 f2 M uBl2 1 2 UB 2 3 1 I x2 1 1 I x2 I H I x 2 1 p I -T I -- -T I C3 -2 I C4 21 l 6 l l 4 Trong khoạng 0 x2 ỉ - ỉ1 lủc nạy Ji J1 co cạc điệụ kiện sạụ f2 0 vạ f2 -M B tại x2 0 thạy cạc giạ trị nạy vạo cong thức trến 3EJ1 tạ co hệ phưỡng trình hại ẩn lạ C3 vạ C4. Giại hệ nạy tạ đưỡc C3 ạ 3 vạ C4 0 từ đo tạ xạc định goc xoạy vạ đo vong trong khoạng 0 x2 ỉ - ỉ1 f _ MuBl x _ M2 1 a h EJ1 _ l 2 l 3 l f _MuBl2 2ax2 I x2 12 I x2 I f 2 7---- 3I T I -1 I 6 l l l l l Trong khoạng ỉ - ỉ1 x2 ỉ lủc nạy Ji J2 co cạc điệụ kiện biện 2 JỈ J1 fX J2 vạ f2 J J1 f2 J1 J2 tại x2 l-li. Từ đo tạ xạc created with download the free trial .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN