TAILIEUCHUNG - KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. Sau đó cung cấp. | Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. Sau đó cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong ngân hàng thương mại bao gồm hệ thống chứng từ tài khoản sổ sách và báo cáo kế toán làm nền tảng cho các phần hành kế toán các nghiệp vụ cụ thể được giải quyết ở các chương sau. I. Ngân hàng Nhà nước Việt nam . Vị trí chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt nam Ngân hàng Nhà nước Việt nam sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước là cơ quan của chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng là ngân hàng phát hành tiền ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngân hàng Nhà nước là một pháp nhân có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước có trụ sở chính tại Thủ đô Hà nội. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước - Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. - Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chính sách này xây dựng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng Việt nam. - Xây dựng các dự án luật pháp lệnh và các dự án khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền. - Cấp thu hồi giấy phép thành lập và hoạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN