TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 3

Lực tác dụng lên trục khuấy bao gồm momen xoắn Mx sinh ra do trở lực của môi trường (momen xoắn tác dụng từ bộ truyền động tới để cân bằng với momen xoắn sinh ra do trở lực của môi trường), lực hướng kính Fr và lực hướng trục Fa . Momen xoắn trung bình M x sinh ra do trở lực của môi trường tác dụng lên các cách của cơ cấu khuấy (khi áp suất trở lực hoặc trở lực riêng trên đơn vị dài q(r) phân bố như ở hình vẽ đối với cơ cấu khuấy. | Chương 3 Tính toan trục khuấy tron consol Sơ đồ chịu lưc Lực tác dụng len trục khuấy bao gom momen xoan Mx sinh ra do trở lực cua moi trường momen xoán tác dụng từ bo truyền đọng tời đề can bang vời momen xoan sinh ra do trở lực cua moi trưởng lực hường kính Fr va lực hường truc Fa . Momen xoan trung bình Mx sinh ra do trờ lực cua moi trường tấc dung len cấc cấch cua cờ cấu khuấy khi ấp suất trờ lực hoặc trờ lực rieng tren đờn vị dai q r phan bo như ờ hình ve đoi vời cờ cấu khuấy ban hai canh co the xấc định theo cong thức M L d ữ 2 3-4 Trong đo N - cong suất khuấy W p - khối lường rieng cua moi trường khuấy kg m3 dk - đường kính canh khuấy m Kn - he sô cong suất Cong suất khuấy va momen trung bình la những đai lường thay đoi theo thời gian do việc thay đo9i phấn bo vạn to c dan đến thay đoi ấp suất lấm sấn sinh dao động do khong cấn bằng . Như vấy khi tính ben cấn phai chu y đến momen xoan lờn nhất Mx C x M x 3-5 Trong đo cx - he so dao đọng tấi lấy bang Đe tiẹn lời vấ an toấn trong tính toan người ta thay cong suất khuấy trọn bang cong suất đọng cờ Nđc created with download the free trial online at professional 1 C N í M xNdc 95500 x ữ I 3-6 Trong đó Nđc - công suất động cơ W np - sô vông quay trục khuấy vg ph Cx - hệ sô chu y đến dao đông lực cấn va lấy từ Mx - momen xoan Nm Lực hương kính bang lực tấc dung lến mọt canh cua cơ cấu khuấy co điếm đạt lực cấch đương truc cua truc khuấy một đoan rF va đươc xấc định theo cong thức Mx Fr Fc -77-rFNr 3-7 Trong đô Nc - sô cảnh cUả đông cơ rF - khôảng cả ch cUả điểm đảt lực Fr đến trục quay m Mx - momen xoan tính theo công thức - N ru Mx 95500 ữ CxNđc k J Đôi với cơ cấu khuấy bản rF 3d. thì Fr 8M F 8 k r 3dkNc Lực chieu trục đôi với các canh khuấy vận chuyển chất lông theo chiểu trục chán vịt tuabin hở cánh nghiểng bán cánh nghiểng vít tái báng co thể xác định theo cong thức Fá1 2pv2 Ì Nếu tháy vz - se co Fá1 2pN2A Fái Trong đo Fá1 - lực chieu truc gáy rá do sức cán chát long

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2          15-08-2020
8    5    0    15-08-2020
46    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    6    0
13    4    0
5    5    0
TÀI LIỆU HOT
21    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
55    10    0