TAILIEUCHUNG - Peptit protein tiết 22

niệm:Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Oligopeptit gồm các peptit chứa từ 2 đến 10 gốc α – aminoaxit Được gọi tương ứng là: Đi, Tri, Tetra peptit | 1-Em hãy cho biết hợp chất sau được tạo thành từ các aminoaxit nào H2N-CH2 CO NH CH-CO NH CH-COOH CH3 Ch2-CH3 H2N CH2 COOH H2N CH COOH Ch3 H2N C COOH C2H5 Axit aminoaxetic Axit a - amiopropionic Axit a - aminobutiric Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa 2-Aminoaxit A chứa 1 nhom chức amin bậc I trong phan tử .Đốt chay hoan toan một lượng X thu được CO2 va N2 theo tỷ lệ thể tích la 4 1. Vạy X la A. H2N- CH2 - COOH C. H2N- CH NH2 - COOH B. H2N- CH2 -CH2 - COOH D. Tất ca đều đúng 3-HỢp chất X gom C H O N va co phan tử khôi la 89 đvC .Khi đot chay 1 mol X thu được hôi nước 3mol CO2 va 0 5mol N2 .Biết X la hỢp chat lưỡng tính va tac dung được với dung dịch brom . Cong thức cua X la A. H2N-CH CH - COOH C. CH2 CH - COONH4 B. CH2 CH NH2 - COOH D. Tat ca đều sai Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN