TAILIEUCHUNG - Luận văn “Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010”

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn việt nam từ nay đến năm 2010”', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời mở đầu Nước ta là một nước nông nghiệp với gần 80 dân số sống ở nông thôn. Nông thôn nước ta trải rộng suốt từ các vùng cao biên giới qua các vùng cao nguyên đến các đồng bằng châu tho của các dòng sông lớn và ven biển. Nông thôn là địa bàn kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Công cuộc đổi mới làm cho dân giàu nước mạnh không thể tách rời việc mở mang phát triển khu vực nông thôn rộng lớn. Nhìn chung đại bộ phận nông thôn nước ta còn trong tình trạng kém phát triển về kinh tế- xã hội cơ sở hạ tầng còn quá thiếu thốn và lạc hậu điển hình là giao thông và thông tin liên lạc. Giao thông và thông tin liên lạc là nhân tố quan trọng hàng đầu để mở mang sản xuất tiếp cận thị trường tiếp thu khoa học kỹ thuật và mở mang dân trí. Thực trạng nông thôn Việt Nam cũng giống như nông thôn của hầu hết các nước đang phát triển và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh tế - xã hội chậm phát triển là sự yếu kém về hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó đặc biệt phải kể đến là sự yếu kém của cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện nay việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cho nông thôn khó khăn nhất là làm thế nào để có vốn . Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề này trong quá trình thực tập tại Ban Tổng hợp Viện Chiến lược - Bộ Kế hoạch và đầu tư tôi đã chọn đề tài Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010 để nghiên cứu làm Báo cáo Chuyên đề thực tập của mình. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những khó khăn thuận lợi tác động đến quá trình đầu tư thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư từ đó đưa Sinh viên Đỗ Xuân Nghĩa 1 Lớp Kế hoạch 41B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ra giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn nước ta trong thời gian tới. Nội dung của đề tài được kết cấu làm ba chương Chương I Cơ sở lý luận về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Chương II Thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN