TAILIEUCHUNG - Đề số 19 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 19 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN MÔN : TOÁN – Đề số 02 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) Cho hàm số : với m là tham số 1) Khảo sát hàm số (1) khi m = 1. 2) Tìm m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại x = 1. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2) Giải bất phương trình : Câu III (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm I(-2;0) và hai đường thẳng Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và cắt hai đường thẳng lần lượt tại A, B sao cho: 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(4;2;2), B(0;0;7) và đường thẳng: . Chứng minh hai đường thẳng d và AB cùng thuộc một mặt phẳng. Tìm điểm C thuộc đường thẳng d sao cho tam giác ABC cân tại A. a) Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân : . 2) Biết rằng Chứng minh rằng . Với giá trị nào của k thì ? Câu V (1 điểm) Cho hàm số Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số và chứng minh rằng phương trình có đúng hai nghiệm. --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN