TAILIEUCHUNG - Các bài tập về bất phương trình

Tài liệu tham khảo về Các bài tập về bất phương trình. | Bài tập Bất phương trình Câu 1 : Giải các bất phương trình sau 1) 2) 3) –x(x-2)(x+3)(4-5x) > 0 4) > 0 5) 6) 7)2x2-3x+1 > 0 8) -4x2 +3x – 1 0 8)-2x2 +3x -5 13)3x2- 4x+2 0 14)x2-6x+8 >0 15) –x2 + 8x - 12 0 16) - 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Câu các hệ bất phương trình sau: 1) 2) 2) 3) 4) 5) Câu các giá trị của m để mỗi phương trình sau có nghiệm : a)2x2 + 2(m+2)x +3+4m+m2 = 0 b) (m-1)x2-2(m+3)x – m+2 = 0 Câu 4. Tìm các giá trị của m để phương trình : a) x2 +2(m+1)x+9m-5 = 0 có hai nghiệm âm phân biệt b) (m-2)x2 – 2mx + m 3 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt Câu 5. Tìm các giá trị của m để mỗi bất phương trìnâtsau nghiệm đúng với mọi giá trị của x: a) (m+1)x2-2(m-1)x +3 m -3 0 b) (-5+4m+m2 ) x2-2(m-1)x +2 < 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT