TAILIEUCHUNG - đồ án môn học tự động hóa trong sản xuất, chương 4

Tương tự như trên ta cũng không tính lực này mà chỉ dựa vào hiệu suất của ổ trượt ( ot = 0,98) để tăng tương ứng lực kéo của động cơ . Như vậy lực kéo sẽ phải tăng thêm 1/0,98 = 1,02 lần . 4. Trọng lượng của trục căng bao bằng trọng lư ợ n g Trọng lượng của trục đều hòa lực căng tính được như sau : Q2 = 70,4 N Kích thước trục như sau : 5. Lực ma sát sinh ra giữa bao và các bộ phận tạo hình a) Đối với bộ phận tạo. | Chương 4 Tính lực ma sát tại cặp ổ trượt trên trục cuốn Tương tự như trên ta cũng không tính lực này mà chỉ dựa vào hiệu suất của ổ trượt n ot 0 98 để tăng tương ứng lực kéo của động cơ . Như vậy lực kéo sẽ phải tăng thêm 1 0 98 1 02 lần 4. Trọng lượng của trục căng bao bằng trọng lượng Trọng lượng của trục đều hòa lực căng tính được như sau Q2 70 4 N Kích thước trục như sau 5. Luc ma sät sinh ra gifra bao va cäc bo phan tao hinh a Döi vOi bo phan tao hinh ban däu Luc cäng bao tac dung len bao tai bo phan tao hinh ban däu cüng la luc keo cua dong co len cac bo phan truOc bo phan tao hinh göm co 7 cäp ö län F2 Fi Q 0 997 76 3 N . Luc ma sat sinh ra tren bo phan tao hinh ban däu Fmsi kxFixcos71 3 9 8N n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Trong công thức trên k 0 4 là hệ số ma sát giữa bao và inox được xác định qua thí nghiệm . Như vậy lực kéo bao cần có sau bộ phận tạo hình ban đầu là F3 F2 Fmsi 76 3 9 8 86 1N b Đối với bộ phận tạo hình chính Bộ phận tạo hình chính Bộ phận tạo hình bạn đậu 4 25 Lực ma sát sinh ra trên bộ phận tạo hình ban đầu Fms2 kxF3 cos85 75 2 6N Như vậy lực kéo bao cần có sau bộ phận tạo hình chính là F4 F3 Fms2 86 1 2 6 88 7N 6. Lực ma sát sinh ra giữa bao và phễu cấp liệu created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN