TAILIEUCHUNG - đồ án môn học tự động hóa trong sản xuất, chương 3

Động cơ được sử dụng là loại động cơ ba pha không đồng bộ . Do yêu cầu cần có những tốc độ khác nhau khi vận hành và điều chỉnh máy nên động cơ được điều chỉnh tốc độ bằng biến tần . Chọn sơ bộ vận tốc động cơ là 1420 vòng/phút . Để thuận lợi trong tính toán và thiết kế ta chọn chu vi con lăn cuốn bằng chiều dài bao tức là bằng 195 mm . Vì vậy đường kính con lăn cuốn bao sẽ là : dcc = 0,195/ = 62,07 mm Lấy. | Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY I. Tính động học máy Năng suất của máy khoảng 40 gói phút. Động cơ được sử dụng là loại động cơ ba pha không đồng bộ . Do yêu cầu cần có những tốc độ khác nhau khi vận hành và điều chỉnh máy nên động cơ được điều chỉnh tốc độ bằng biến tần . Chọn sơ bộ vận tốc động cơ là 1420 vòng phút. Để thuận lợi trong tính toán và thiết kế ta chọn chu vi con lăn cuốn bằng chiều dài bao tức là bằng 195 mm . Vì vậy đường kính con lăn cuốn bao sẽ là dcc 0 195 62 07 mm Lấy dcc 62 mm . Sai số sẽ được bù trừ bằng hệ thống bù sai số hoạt động theo một encoder đo góc . Đường kính con lăn hàn bao dch 76 mm . Tỷ số truyền từ động cơ chính đến trục cuốn ut 1420 40 35 5 Để phù hợp với thực tế chọn tỷ số truyền là 35 . n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Chon ty sö truyön cua bo truyön xich chinh la ux 2 5. Suy ra ty sö truyön cua hop giam töc Uh 35 2 5 14. Ö day ta sü dung loai dong co co gän sän hop giam töc vOi uh 14 Vay sö vong quay truc cuön üng vOi ty sö truyön duoc chon nhu sau ncc 1420 35 40 57 goi phut. Näng suät thuc tö üng vOi sö vong quay truc cuön N 40 57x x0 062 0 195 40 52 goi phut. Thbi gian dong goi mot bao ca phe T 60 40 52 1 48 s Töc do quay cua mam gat bot 4 tay gat bot bäng 1 4 töc do quay cua truc cuön bao duoc tao böi mot dong co tich hop hop giam töc thü hai hoat dong doc lap vOi he thöng cuön bao nhung töc do cüng duoc diöu chinh täng giam theo töc do cuön bao bäng biön tän . Van töc dai cua bao la v 40 52x0 195 7 901 m ph 0 132 m s Van töc quay nho nhät cua cuon bao üng vOi dubng kinh lOn nhät la dc 450 mm nc 7 901 5 59 vong phut . K X dc max created with download the free trial online at professional Vận tốc quay lớn nhất của cuộn bao ứng với đường kính nhỏ nhất khi hết bao là dc 125 mm nc 7 901 20 12 vòng phút . K X dc min Vận tốc quay của các trục căng bao và trục cán nếp có đường kính giống nhau dt 28 mm nt 7901 89 82 vòng phút nx dt Vận tốc quay của con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT