TAILIEUCHUNG - đồ án môn học tự động hóa trong sản xuất, chương 1

trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm , các hệ thống máy tự động đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động . Đối với khâu đóng gói sản phẩm , việc sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho công việc đóng gói thủ công là một đều tất yếu vì đây là khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết . Do đó. | Ldi mö dau Trong thOi dai ngay nay cac loai may moc it nhiöu döu co tinh chät tu dong hoäc ban tu dong . Däc biet trong linh vuc san xuät hang tieu dung va san xuät thuc phäm cac he thöng may tu dong dang ngay cang chiöm vai tro then chöt trong viec lam giam gia thanh san phäm va täng näng suät lao dong . Döi vöi khau dong goi san phäm viec su dung cac loai may tu dong d thay thö cho cong viec dong goi thu cong la mot döu tät yöu vi day la khau tön rät nhiöu suc lao dong cho nhung cong viec läp di läp lai mot cach khong cän thiöt. Do do trong hoan canh nuöc ta hien nay nhu cäu döi vöi cac loai may dong goi la rät lön va rät da dang . Tuy nhien lau nay thi truOng nay vön thuoc vö cac nha san xuät thiöt bi nuöc ngoai vöi rät nhiöu uu thö vö cong nghe va kinh nghiem viec san xuät may moc trong nuöc thuOng khong dap ung töt vö mät chät luong va näng suät mäc du vän co uu thö vö gia thanh . created with download the free trial online at professional Vì vậy đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ sư trẻ hiện nay là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất của thế giới vào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống . Mặc dù việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp và chắc chắn không tránh khỏi sai xót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp so với các nước nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nổ lực tự thân của các sinh viên trẻ trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy đáp ứng được đòi hỏi của thị trường . Một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt kịp trình độ công nghệ của thế giới. Ngày đó sẽ đến created with download the free trial online at professional Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA MÁY ĐÓNG GÓI Trong xã hội hiện nay mọi sản phẩm sau khi sản xuất ra đều phải được bao gói dưới nhiều dạng khác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN