TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật mua Penny Stock

Lựa chọn cổ phần dựa theo phân tích căn bản (fundamental analysis) Trước hết là bạn phải lựa chọn cổ phần của những công ty có tầm cỡ lớn hoặc vừa. Một penny-stock có số vốn làm ăn, nguồn nhân lực nhỏ quá sẽ dễ bị phá sản hơn là một công ty lớn. | Ky thuât mua Penny Stock Lua chon cô phân dira theo phân tfch can ban fundamental analysis Truoc hêt là ban phài lua chon cô phân cua nhüng công ty co tâm cô lon hoâc vùa. Mot penny-stock co sô vôn làm an nguôn nhân luc nho quâ se dê bi phâ sân hon là mot công ty lon. Mât khâc nhüng tin tüc bân bâo câo cua công ty nho cûng it oi hon không cho ban du dü kiên hay thoi gian phân doân dê quyêt dinh mua bân hay bo no kip thoi. It khi nào mot công ty vùa moi gia nhâp vào thi truong dâ trô thành penny-stock lien mà công ty này phâi làm an thua lô bi gioi dâu tu mât tin tuông mua cô phiêu thi it bân ra nhieu dân dân dân dên lun bai cô phân sut mâi dên duoi 5 luc do công ty ây moi trô thành penny-stock. Co nhieu nhuoc diêm trong công ty mà khi ban phân tich se nam rô yêu diêm trong bân bâo câo tài chânh dôi thu canh tranh môi truong hoat dong no tien vôn ban lânh dao tranh châp quyen luc dang bi kiên tung vv. Nhung co nhieu công ty làm an thua lô lai không bi phâ sân mà cü trong trành mâi ô dang penny-stock. No không phâ sân vi nhieu ly do Nêu là công ty nghành duoc phâm thi ho co trong tay mot vài công thüc thuôc men mà ho dang giü bân quyen nêu là nghành ky nghê thi ho dang hoat dong trong mot lânh vuc mûi nhon cua quôc gia hay là mot công ty chê tao vu khi tôi tân nhüng lânh vuc nhay câm nhu nguyên tû không gian. Co khi vi ly do duy nhât là công ty này co quâ nhieu công nhân nêu bi phâ sân thi se gây ra cuoc khung hoâng kinh tê nghiêm trong tâm cô quôc gia hay khu vuc . dù no bi trây trua nhu thê nào thi cung co chinh phu làm bia dô dan dôc tien dàn xêp giâm thuê. dê cüu vot. Vi vây ban phâi co kiên thüc ve phân tich can bân fundamental analysis dê tim biêt tai sao penny stock này làm an thât bai mà no không bi phâ sân. Khi ban biêt rô ràng hai yêu tô này rôi thi tu nhiên ban se biêt uoc don dê lua chon penny stock nào se tôn tai và vuon lên trong vong 3-10 nam sap dên. Do là mot pennystock dâng duoc mua bân trong vô sô câc penny-stock khâc. Nêu kho khan mà penny .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT