TAILIEUCHUNG - Học nhanh hóa học cấp 3 - Phần 2

Tham khảo tài liệu 'học nhanh hóa học cấp 3 - phần 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | C PHI KIM Thường gặp la OXY CLO LƯU HUYNH NITƠ Hoa tính cua Oxy Clo Lưu huynh Nitờ Đặc trưng la tính Oxy hoa OXY 1. VƠI KIM LOẠI 2. VƠI HIDRO 2Mg o2 2MgO 2H2 O2 2H2O ĐIỂU CHE KCIOa KCI 3 2O2 NaNO3 NaNO2 34 o2 H2O H2 34 o2 dd NaOH HƠP CHẠT VƠI HIDRO h2o s_y ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM TRUNG TAM luyện thi đại học vĩnh viễn 115 Ly Chính Thắng - Quận 3 - ĐT 846 9886 481 Trường Chinh - - - ĐT 810 5851 Đối diện Trung tâm dạy nghề Tân Bình vào 30m 33 Vĩnh Viễn - Trường CĐ Kinh Te - ĐT 830 3795 9 3 CLO 1. VÔI KIM LOẠI 2. VÔI HIDRO Mg 4- Cl2 MgCI2 H2 Cl2 2HCI ĐIỂU CHE NaCI h2 iïS 1 2 H2 1 2CI2 NaOH 2KMnO4 16HCI 2KCI 2MnCI2 5CI 8H2O MnO2 4HCI MnCI2 Cl2 2H20 HÔP CHẠT VÔI HIDRO HCI cớ TÍIX1H KHỬ 2KMnO4 16HCI 2KCI MnCI2 5CI2 8H20 K2Cr2O7 14HCI 2KCI 2CrCI3 3CI2 7H20 HIDROXIT ỨNG VÔI SO OXY hOạ CẠO NHẠT HCIO4 có TÍNH OXY HÓA MẠNH HCIO4 7HCI 4CI2 4H2O Lưu HUỲNH 1. VÔI KIM LOẠI 2. VÔI HIDRO Mg 4- s MgS H2 s h2s Còn có tính khử s 02 SO2 ĐIỂU CHỂ Khai thác từ mỏ HÔP CHẠT VÔI HIDRO H2S co TÍIXIH khử H2S 4CI2 4H20 H2SO4 8HCI 2H2S so2 3S 2H2O HIDROXIT ỨNG VÔI SO OXY hOạ CẠO NHẠT H2SO4 có TÍNH OXY HÓA MẠNH Chỉ thể hiện khi đặc nóng S H2SO4 3SO2 2H2O 1 O NITƠ 1. VÔI KIM LOẠI 2. VÔI HIDRO 4Mg 3N2 - Mg2N3 N2 3H2 2NH3 Còn có tính khử N2 o2 v 00 s 2NO ĐIỀU CHE Chững cat phan đóan khóng khí lóng NH4NO2 N2 2H2O HÔP CHẠT VÔI HIDRO NH3 CỚ TÍNH KHỬ 2NH3 3CI2 N2 6HCI 2NH3 3CuO N2 3Cu 3H2O HIDROXIT ỨNG VÔI SO OXY hOạ CẠO NHẠT HNO3 có TÍNH OXY HÓA MẠNH s 6HNO3 H2SO4 6NO2 2H2O HÓA HỮU Cơ Đổng đẳng Những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiéu nhóm -CH2- những có hóa tính tữơng tử nhau gội là những đóng đang. Ví dụ CH3OH CH3-CH2OH la đóng đang Đổng phẳn Những hợp chat có cóng thữc phan tữ giống nhau những khac nhau cóng thữc cau taó gói la những đóng phan. Ví dụ CH3-O-CH3 C2H2OH la đóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
16    5    0