TAILIEUCHUNG - Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA Ă, Â

Củng cố cách viết chữ hoa A - Rèn kỹ năng viết đún g mẫu, cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập. | TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA Ă Â Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố cách viết chữ hoa A - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC GV Mẫu chữ HS Vở tập viết bảng con phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hướng dẫn viết 10 phút a Luyện viết chữ hoa b Viết từ ứng dụng - GV nêu mục đích yêu cầu - HS tìm các chữ hoa có trong bài - GV viết mẫu nhắc lại cách viết - HS viết bảng con chữ Ă Â L - H G nhận xét - HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu tên riêng Âu Lạc - HS tập viết bảng con tên riêng - H G nhận xét c Luyện câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng - GV giải thích câu ứng dụng - HS viết bảng con Ăn khoai Ăn quả 3. Viết bài 23 phút - H G nhân xét - GV nêu yêu cầu - HS viết vào vở 4. Chấm chữa bài 4phút - GV quan sát uốn nắn 5. Củng cố dặn dò 2phút - GV chấm 7 bài nhận xét - GV nhận xét tiết học - HS viết bài ở nhà LUYỆN VIẾT ÔN CHỮ HOA Ă Â I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa Ă Â đúng mẫu cỡ chữ. - HS có ý thức rèn chữ viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC HS bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Huớng dẫn viết bảng con 13 phút Luyện viết chữ hoa Ă Â a Luyện viết chữ hoa A - HS viết bảng con - H G nhận xét b Luyện viết từ ứng dụng - HS viết bảng con - H G nhận xét c Luyện viết câu ứng dụng - HS viết chữ Ăn khoai trên bảng con - H G nhận xét 3. Viết vào vở 20 phút - GV nêu yêu cầu - HS viết vào vở ô .