TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng lao

Tác nhân gây bệnh: Mycobacterium gồm những trực khuẩn kháng acid, hiếu khí tuyệt đối, không sinh bào tử. Vi khuẩn gây bệnh lao cho người gồm: M. tuberculosis (trực khuẩn lao người); M. bovis (trực khuẩn lao bò); Atypical mycobacterium (trực khuẩn lao không điển hình) | NHIỄM TRÙNG LAO VAI NÉT VỀ BỀNH LAO 1 Tác nhân gây bệnh lao M. tuberculosis trực khuan lao người M. bovis trực khuan lao bo Atypical mycobacterium trực khuan khong điền hình Vi khuẩn gây bềnh nhờ yếu to tao thưng cord factor va lờp sap D. Mycobacterium gồm những trực khuẩn khang acid hiếu khí tuyệt đối khồng sinh bẩồ tự. Vi khuẩn gẩy bệnh lẩố chồ ngựời gồm o o o Bảng phân loại Mycobacterium Nhom Một so dong vi khuẩn gay bệnh ở người M. tuberculosis complex M. tubercuìosis bệnh lao ờ người M. bovis bệnh lao ờ bo vẩ người M. africanum bệnh lao ờ Bẩc vẩ Trung Phi M. ulcerans nhiệm trung da ờ vung nhiệt đời . Runyon group I Photochromogens M. kansasii gay bệnh phoi M. marinum gay nhiệm trung da . Runyon group II Scotochromogens M. scofuìacearum việm hanh co ờ trệ ệm M. gordonae M. xenopi gay bệnh phoi . Runyon group III Nonchromogens M. avium M. inteaceììuìare gay bệnh phoi thường ờ bệnh nhan AIDS M. maìmoense gay bệnh phoi . Runyon group IV Rapid growers M. chelonae M. photuitum hoai sinh ít gay bệnh trư người suy giam đệ khang . 2 Các dạng bệnh lao Các the lao khác 20 o Lao máng náo 5 o Lao hách 30 o Láo máng phoi 25 o Láo tiết niệu 10 o Láo xương 10 o Láo khác 20 tiếu hoá đương ho háp trến máng ngoái tim. Cơ che gây bệnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    3    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
54    7    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
306    4    0    13-08-2020
89    7    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
7    3    0    13-08-2020
29    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    4    0