TAILIEUCHUNG - Bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng

Bí Quyết Thành Công Của Nhà Lãnh Đạo Tài Năng là một câu chuyện thú vị, một bài học về hình mẫu người lãnh đạo trong thời đại mới, với tư duy mới. Chỉ cần một kiến thức nền tảng vững chắc và biết cách áp dụng những nguyên tắc vàng thì bạn sẽ thành công mà không phải trông chờ vào sự may mắn. | The leadership pill Dịch Hồng Dũng KEN BLANCHARD MARC MUCHNICK BÍ QUYET cua nhA lanh đao TAI NANG THE LEADERSHIP PILL I ẼÍ mua sách in hơp pháp đễ úng hở các Đơn vj xuál bản vá các Tác già. J ì First News ThuVien O nline 1 The leadership pill Dịch Hồng Dũng BÌA 4 Bí quyết của. nhà lãnh đạo tài năng là một cuốn sách cộ khả nang truyền đạt những thống điệp hết sức già trị giúp các nhà quàn ly ở bất ky vị trí nào cung cộ the phát triển càc ky nàng quàn ly hiệu quà. - Marcus Buckingham Bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng rất ly thu và dế độc bào gốm càc bữởc định hữởng hành động thực sữ cộ già trị. Cuốn sàch là tốà thuốc hoàn hào cho bất cữ ài khát khàố quàn ly và dàn đầu. - Kim Regenhard 2 The leadership pill Dịch Hồng Dũng LỜI GIỚI THIỆU Bên cạnh những hoạt động tạo ra những bước phát triển nhảy vọt trong nền kinh tế - thữơng mại toán cầu giới doanh nghiêp ngày nay đang đôi mạt với nhiêu ván đê nan giải an chữa mam mong cua sữ suy thoai toan diên. Nguồn nhan lữc tuy doi dao hơn bao giơ hết những lại trơ thanh bai toan kho vì sữ phat triến đa dạng va phữc tạp. Nhiêu nha quan ly đa đữa ra những quy chế riêng đê quan ly nhan viên những van không đạt hiêu qua cao. Sữ mau thuan luOn ton tại tữ trạng thai căng than2 đến gay gắt nhan viên mon đữơc lam viêc dữơi quyên cua ngữơi lanh đạo tài nan va hiếu đữơc ho hơn cac nha lanh đạo thì muon nhan viên phai phat huy hết nãng lữc cho con viêc. Kết qua la ca hai bên đêu khOng thoa man vê nhau va sơi day liên kết giữa ngữơi quan ly va nhan viên hay thạm chí giữa nhan viên vơi nhan viên bat đau rạn nữt. Vấn đê cấp thiết đạt ra la phai tìm kiêm mọt nha quan ly co phong cach lanh đạo hoan toan mơi mê đê kết noi lại sơi day ây. Co mOt nha quan ly nhữ thế cho tững doanh nghiêp la điêu khOng đơn gian những chúng ta hoan toan co thế thữc hiên đữơc mục tiêu nay bằn cach thay đoi tữ duy lanh đạo thêo hữơng tích cữc va ap dung cac nguyên tac van tron quan ly đê đạt hiếu qua cao hơn. Bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng la mOt cau chuyên thu vị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN