TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (Áp dụng tương tự như mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ) | M ẫ u Đơn đề nghị đăng ký bổ sung sửa đổi hợp đồng chuyển giao công ngh ệ Áp dụng tương tự như mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ ban hành kèm theo Nghị định số 133 2008 NĐ-CP ngày 31 12 2008 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tỉnh thành phố ngày. tháng. năm. ĐƠN ĐỀ NGH Ị ĐĂ NG KÝ H ỢP ĐỒ NG CHUY Ể N Giao công NGH Ệ Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ 1. Bên giao công nghệ Tên tổ chức cá nhân Địa chỉ Tel Email Fax Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính Tên người đại diện Chức danh 2. Bên nhận công nghệ Tên tổ chức cá nhân Địa chỉ Tel Email Fax Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính Tên người đại diện Chức danh II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ 1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao - Tên ký hiệu sản phẩm - Tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở Việt Nam quốc tế. 252 - Sản lượng - Tỷ lệ xuất khẩu nếu xác định được 1. Nội dung chuyển giao công nghệ Nội dung Có Không Ghi chú Bí quyết công nghệ Tài liệu kỹ thuật Đào tạo Trợ giúp kỹ thuật Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp sáng chế giải pháp hữu ích nhãn hiệu hàng hóa. Số đăng ký III. Các văn bản kèm theo đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Hợp đồng bằng tiếng Việt số lượng bản . - Hợp đồng bằng tiếng nước ngoài . số lượng bản . - Các văn bản khác Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư Đăng ký kinh doanh Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ . của các bên tham gia hợp đồng. Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ nếu có sử dụng vốn nhà nước . Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ . Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 253 TM. CÁC BÊN BÊN NHẬN chữ ký tên chức vụ người ký và đóng dấu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN