TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng đường sinh dục

Nhiễm trùng đường sinh dục thường gặp: Lậu, (Neisseria gonorrhoae) ; Chiamydia trachomatis; Giang mai (treponema pallidum); mụn giộp (herpes simplex virus); u nhọt (human papilloma virus); Hạ cam (H. ducreyi); Viêm âm đạo (Gardneralla vaginallis; trichomonas vaginallis; mobiluncus mullieris.) | Nhiễm trùng đường sinh dục thường gặp Lậu Neisseria gconohooee Chlamydia acnoomcrn ủ Giang mai Treponemc paCdum rr 7r t Ỹ1 ỉ Mun giập Herpes simplex vVusS f U nhật Human acpillomc virus r 3 --ỉ Hậ cam H ducreyi Viem ậm đậậ Gcrdnerellc vcginclis TricOomoncs vcginclis Mobiluncus mulieris. 1 NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG SINH DỤC N. gonorrhoeae Nhiễm trùng do N. gonorrhoeae ởđường sinh dục nam Viêm niệu đạo cấp 2 Nhiễm trùng do N. gonorrhoeae ởđường sinh dục nữ en chứng Viêm co tứ cung Các nhiễm trùng khác do N. gonorrhoeae

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN