TAILIEUCHUNG - Mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ

Cho các dung dịch sau lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng sảy ra, dấu (o) nếu không có phản ứng: | Ị Kiểm tra bài cũ Hãy đọc tên các loai phân bón sau -------KCI Kaliclorua---------------- -NHkNQ3 Amoni nitrat -NHCI Amoni clorua - NH4 2HPQ4 Amoni hidrophotphat -KNQ3 Kali nitrat 3 H__H . . .X Những loại phân nào sau đây đêu E E i-lả nhân bón đơn A. KCI kno3 nh4ci B. KCI KNO3 NH4NO3 C KCI NH4No3 Ca3 PO4 2 D. KCI KnO3 NH4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT