TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng tiểu

Các dạng Nhiễm trùng tiểu: Nhiễm trùng tiểu: không có triệu chứng, cấp tính, mạn tính; Nhiễm trùng tiểu cấp tính thường gặp ở nữ trên mọi độ tuổi, thường là nhiễm trùng cộng đồng, hiếm khi là nhiễm trùng bệnh viện. Nhiễm trùng tiểu mạn tính gặp ở nam và nữ trên mọi độ tuổi. | Pham Thai Bình QUY TRÌNH XỆT NGHIỆM VI SINH LÂM SANG NHIỄM TRÙNG TIEU Các dạng nhiễm trùng tiểu Nhiễm trung tiểu không co triệu chứng cấp tính man tính. Nhiễm trung tiểu cấp tính thứờng gấp ở nứ trển moi độ tuôi thứởng la nhiễm trung cộng đông hiễ m khi la nhiễm trung bệnh viện. Nhiễm trung tiểu man tính gấp ở nam va nứ trễn moi độ tuôi. Thứởng liễn quan đễ n một bễnh ly nao đô viễm bễ thận viễm thận viễm tiễn liễt tuyễ n dị vạt ở đứởng tiễt niễu. va thứởng la nhiễm trung bễnh viễn. 1 Tác nhân thường gây nhiễm trùng tiểu E. coli f Proteus V Klebsiella P. aeruginosa Enterococci . S. aureus S. saprophyliticus 2 Lay và chuyên chớ bệnh phâm Lay nước tieu giữa dong chọc qua da trên xướng mu qua ống thong tiêu qua nọi soi bọng đái. Lam sang phai gới ngay đến phong xêt nghiêm sau khi lay. Phong xêt nghiêm phai khao sat vi sinh ngay khi nhận đước bênh phẩm. Thới gian chuyên chớ bênh pham 2h ớ nhiệt đo thướng 4h ớ 2-8oC Khào sàt trực tiệp Nghi ngớ nhiêm trung tiêu khi trên 1 quang trướng co o vi khuan và hoặc o bạch cau Không nhiêm trung tiêu khi trên toan phất nhuộm khong co hoặc co rất ít o vi khuan hoác o bach cau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    4    0