TAILIEUCHUNG - Viêm màng não

Nguyên nhân gây Viêm màng não: vi khuẩn từ niêm mạc; xâm lấn vào dòng máu; sống sót và nhân lên; gây du khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn huyết và vược quá vách ngăn máu - não; xâm lấn vào màng não và hệ thần kinh trung ương; vi khuẩn làm tăng tính thấm của vách ngăn máu - não | Pham Thai Bình QUY TRÌNH XỆT NGHIỆM VI SINH LÂM SANG VIEM MANG NAO Nguyên nhân gây viêm màng nâo 10 Hl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tăng lympho bao dan đến phu nể vă tăng ăp lực noi so phong thích yếu to găy viểm bach cău vă căc tế băo miển dịch khăc lăm ton thựong tế băo thăn kinh. i vurMi 4 H 4 í. ikiwi ị. Bí .Xi _ vi khuan từ niem mac xam lấn vao dông mau song sôt va nhan len gay du khuan huyết hoac nhiễm khuẩn huyết va vừợt qua vach ngan mau-nao blood-brain barrier xam la n vao mang nao va he than kinh trung ừợng vi khuan lam tang tính tha m cua vach ngan mau-nao 1 Tác nhân gây viêm màng nâo thường gặp Đôi vời trê sờ sinh từ sơ sinh đến 2 thang tuoi E. coll - - Enterobacteriaeceae khác Salmonella spp. Citrobacter spp. L. monocytogenes S. agalactidae -t - Basic Laboratory Procedures in Clinical Bacteriology 2003 2nd edition WHO Đồi với các lứa tuồi khác H. influenzae type b a N. meningitidis S. pneumoniae M. tuberculosis v L. monocytogenes C. neoformans b Staphylococci c Ặ a thường gap từ 6 thang đến 2 tuổi ít gap tren 5 tuoi. b gap ờ người suy giam miến dịch. c gap ờ người phau thuật so nao hay sau dan lưu. Láy vá chuyên chớ bệnh phám Do bác sĩ chuyên khoa chọc dò bang phương pháp vò trung. Lám sáng phái gơi ngay đến phòng xết nghiêm sau khi lay. Phòng xêt nghiêm phai khao sat va nuôi cay ngay khi nhận bênh phẩm. Lương DNT tôi thiêu 5-10ml va đươc cho vao 02 tubê vò trung ơ 01 tubê xêt nghiêm vi sinh. o 01 tubê xêt nghiêm sinh hòa. 2 Chuẩn bi bệnh phẩm Quan sát đại the dịch nao tuy va ghi nhận tính cháít sau o Độ đuc cua DNT trong van đuc hoac đuc han như nước vo gao. o Mau sac cua DNT. o DNT co lan mu mau sôi fibrin co can. jftjpemitent iiuxMfonj w caures IfeMaw Blood braaklown products Hyperbilirutsnemia CSF protein s 150 mg per dL II E- g per L red blood ceds per mm Orange breakdown products High carcrt hohd ingestion Pink Blood breakdown products Grew Hyperbilirubinemia Purulent C SF Brown Meningeal H aiwcnaiosis Conly JM Ronald AR 1983 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT