TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ, các chất ăn mòn ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ | MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM Ban hành kèm theo Thông tư số 10 2008 TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT ÔXI HÓA CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ CÁC CHẤT ĂN MÒN Vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN nếu có . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .. năm. Kính gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép Tên doanh nghiệp có hàng hoá cần vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ . Địa chỉ . Điện thoại . Fax . Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển tên loại nhóm hàng . Tên và địa chỉ đơn vị nhận hàng . Phương tiện vận chuyển ghi rõ tải trọng ô tô biển kiểm soát tên chủ phương tiện hoặc tên doanh nghiệp vận tải tên người điều khiển phương tiện . Hành trình từ .đến. Thời gian bắt đầu vận chuyển .Thời gian kết thúc vận chuyển . Tên người áp tải họ tên chuyên môn nghiệp vụ . Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển kg . Tổng trọng lượng hàng hoá vận chuyển trên một phương tiện kg . . tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. . LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN Ký tên và đóng dấu

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    9    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
14    7    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN