TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lấy và chuyên chở bệnh phẩm trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Bệnh phẩm là mẫu thử lấy từ bệnh nhân để phát hiện bằng chứng giúp xác định được tác nhân gây nhiễm trùng. Phải chỉ định lấy bệnh phẩm sớm ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng. Phải lấy đúng bệnh phẩm nơi mà có sự hiện diện của tác nhân nhiễm trùng. | KY THUẬT LAY VA CHUYÊN CHỎ BỆNH PHAM TRONG XÊT NGHIỆM VI SINH LAM SANG Phạm Thai Bình Bệnh phẩm là mau thử lâ y từ bệnh nhan để phàt hiện bàng chừng giúp xàc định đừợc tàc nhàn gày nhiệm trúng. 1 Bệnh phẩm thường gặp trong xét nghiệm vi sinh Máu Dịch náo tuy Nước tiểu Mụ và tiết dịch Đường sinh dục Vì bệnh phẩm được lây bởi nhiêu nguon khác nhau nên phải lay bệnh phẩm đát yêu cáu trong xêt nghiệm vi sinh Bểnh nhán Điểu dướng Bác sĩ Ky thuàt viến 2 Nguyên nhân lam cho bệnh phẩm không đạt yêu câu trong xêt nghiêm vi sinh C4innwr Csuaea Mlcroĩỉlclagy Specimen JaiLary - ManliZDDE Calgary Laboratory Services Canada I MlKilhiHj I ICII UkiMHXỊilalỉlc I -U1I I Jiiiil CiMiihlj 1 f-ij Spỉ i iriỉ ii Miiliplc S 5CÍJ IICTIÍ Spec me 1 D. Church 2005 The seven principle of accurate microbiology specimens collection Microbiology newsletter a publication of the division of microbiology Cargary Laboratory Services YÊU CẦU KHI LAY BỆNH PHẦM XÉT NGHIỆM VI SINH LẦM SẦNG

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    4    0    14-08-2020
40    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    4    0
5    4    0
TÀI LIỆU HOT
23    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    5    0