TAILIEUCHUNG - NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI SINH HỌC PHÂN TỬ

Sinh học phân tử là môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật ơ ̉ mức độ phân tử. Sinh học phân tử chủ yếu nghiên cưú tương tác giữa các hê ̣ thôń g câú trúc khác nhau trong tế bào, gồm quan hệ qua lại giữa quá trình tôn̉ g hơp̣ DNA, RNA, Protein và cách thức điêù hoà cać môí tương tác này. | SEMINAR NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI SINH VẬT LỚP K53A - SINH HỌC PHÂN LOẠI SINH HỌC PHÂN TỬ Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thành Sinh viên thực hiện: Đào Trọng Khoa Hoàng Thị Xoan Phan Hồng Anh Trần Văn Hiếu NỘI DUNG CHÍNH I. Tổng quan về phân loại Sinh học phân tử II. Các phương pháp cơ bản của phân loại Sinh học phân tử III. Ứng dụng của phương pháp phân loại Sinh học phân tử IV. Giá trị phân loại học của các đặc điểm Sinh học phân tử I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI SINH HỌC PHÂN TỬ . ĐỊNH NGHĨA SINH HỌC PHÂN TỬ Sinh học phân tử là môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật ở mức độ phân tử. Sinh học phân tử chủ yếu nghiên cứu tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, gồm quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp DNA, RNA, Protein và cách thức điều hòa các mối tương tác này. . PHÂN LOẠI SINH HỌC PHÂN TỬ Là phương pháp phân loại sinh vật bằng đặc điểm gen ở mức độ phân tử. Tức là phân loại bằng các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    15-08-2020
9    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    5    0
512    5    0
TÀI LIỆU HOT
6    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
50    4    0
4    5    0