TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật kháng sinh đồ

Sự xâm nhập của kháng sinh đến vị trí nhiễm trùng: Không uống được (bị dịch vị phá hủy). Khó thấm vào xương, não, nồng độ trong dịch não tủy bằng 1/10 trong huyết tương. Uống được (không bị dịch vị phá hủy). Có khả năng xâm nhập tốt vào các mô và dịch cơ thể. | KỸ THUẬT KHANG SINH Đổ Phạm Thái Bình THONG SO CỦA KHANG SINH 1 Nhiễm trung McKinnon PS Davis SL. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2004 23 271-288. Hít vao Uống Giai đoạn phan bo va chuyễn hoa mau đưa hoat chat đễ n cac mo cơ quan tao nễn tac động. Giai đoan hâ p thu đễ hoat cha t đi vao mau. I Phối--- GanJ i . j TM w L J F Tiêm truyền Giai đoan thai trư khoi cơ thễ. Tim - Thiln Dạ ddy RuôT 2 Dược động PK mô tả tác động cua kháng sinh đoi vôi cợthể. o Nồng độ cua kháng sinh trong huyết thanh. o Sự xam nhập cua khang sinh đến cậc vị trí nhiễm trung.