TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64) A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48. Câu 2: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư),. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 05 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi HOÁ HỌC Khối A Thời gian làm bài 90 phút. Mã đề thi 429 Họ tên thí sinh . Số báo danh . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 44 câu từ câu 1 đến câu 44 Câu 1 Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe Cu tỉ lệ mol 1 1 bằng axit HNO3 thu được V lít ở đktc hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 và dung dịch Y chỉ chứa hai muối và axit dư . Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là cho H 1 N 14 O 16 Fe 56 Cu 64 A. 3 36. B. 2 24. C. 5 60. D. 4 48. Câu 2 a-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10 3 gam X tác dụng với axit HCl dư thu được 13 95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là cho H 1 C 12 N 14 O 16 Cl 35 5 A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH. C. cH3CH nh2 cooh. d. cH3Ch2ch nh2 cooh. Câu 3 Cho 4 48 lít hỗn hợp X ở đktc gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1 4 lít dung dịch Br2 0 5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6 7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là cho H 1 C 12 A. C2H2 và C3H8. B. C3H4 và C4H8. C. C2H2 và C4H6. D. C2H2 và C4H8. Câu 4 Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng thu được dung dịch Y và 4 48 lít hỗn hợp Z ở đktc gồm hai khí đều làm xanh giấy quỳ ẩm . Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13 75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là cho H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 A. 8 9 gam. B. 15 7 gam. C. 16 5 gam. D. 14 3 gam. Câu 5 Nilon-6 6 là một loại A. polieste. B. tơ axetat. C. tơ poliamit. D. tơ visco. Câu 6 Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63 96 clo về khối lượng trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là cho H 1 C 12 Cl 35 5 A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 7 Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol l pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li A. y 100x. B. y x - 2. C. y 2x. D.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN