TAILIEUCHUNG - Đào tạo và phát triển

Để có được một lực lượng lao động và một công ty tầm cỡ thế giới, các công ty phải tạ ra và nuôi dưỡng một môi trường trong đó có việc học tập và đào tạo liên tục, không ngừng, gắn chúng với các mục tiêu chiến lược và sự chia sẻ kiến thức trong toàn công ty. Thực hiện điều này sẽ giúp tạo ra và chuẩn bị cho người lao động lãnh nhiều nghĩa vụ hơn và tự giải quyết các vấn đề. | Quản trị Nguồn Nhân lực Chương 5 Đào tạo và Phát triền Nguyễn Hữu Lam Ph .D. Center for Excellence in Management Development University of Economics - Hochiminh City . .Email lam.@ . - . Web Site ị -_a Học tập và Đào tạo Phát triển Để có được một lực lượng lao động và một công ty tâm cơ thê giới các công ty phải tạo ra và nuôi dương một môi trường trong đó có việc học tập và đào tạo liên tục không ngừng gãn chúng với các mục tiêu chiên lược và sự chia sẻ kiên thức trong toàn công ty. Thực hiện điều này sẽ giúp tạo ra và chuẩn bị cho người lao dộng lãnh nhiều nghĩa vụ hơn và tự giải quyết các vẩn đề. Họ cân điều này để duy trì tinh cạnh tranh trong ngành. Michael A. Johnston Chairman Merrill Lynch Credit Corporation 1997 Malcolm Baldrige National Quality Award Winner Nguyễn Hữu Lam . 1 Quản trị Nguồn Nhân lực Chương 5 Học tập và Đào tạo Phát triển Động cơ học tập Việc học tập được củng cố bởi tổ chức Đào tạo và Phát triển Thực tập và các hoạt động Những hành vi mới được đánh giá là có ý nghĩa Những nội dung được truyền đạt một cách có hiệu quả Những nội dung được chuyển vào nơi làm việc Học được những điều hữu ích Những Kỹ năng của Thế kỷ 21 Tổ chức nơi làm việc Tầng nấc Chức năng Cứng ngắc Mỏng Mạng các đội Linh hoạt Thiết kế công việc Hẹp làm một việc đơn giản hóa tiêu chuẩn hóa Rộng làm nhiều việc nhiều nghĩa vụ Kỹ năng của NLĐ Chuyên môn hóa Đa kỹ năng Quản lý lực lượng LĐ Hệ thống mệnh lệnh kiểm soát Tự quản Truyền đạt Trên xuống nhu cầu biết Đa chiều bức tranh tổng thể Ra quyết định Chuỗi mệnh lệnh - Trên xuống Tự quản Chỉ dẫn Các thủ tục vận hành cố định được tiêu chuẩn hóa Các thủ tục trong điều kiện thường xuyên thay đổi Tự chủ của NLĐ Thấp Cao Kiến thức của NLĐ về tổ chức Hẹp Rộng Nguồn Báo cáo của bộ Thương mại Giáo dục Lao động Mỹ. January 1999 Nguyen Hữu Lam . 2 Quản trị Nguồn Nhân lực Chương 5 Bối cảnh cho thực hiện trong một tổ chức Mới Mạng quan hệ Làm việc theo đội Cấu trúc theo đội Phát triển các liên minh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    18    0