TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | mi J Ấ Ấ ir V 1 1 A Thủ tục câp giây phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan phối hợp nếu có Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn giải quyết Có Chờ văn bản hướng dẫn . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí 1. Chờ văn bản hướng dẫn . Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Văn bản qui định Mô tả bước 1. Chờ văn bản hướng dẫn. lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng 2. Thiết kế chi tiết lò phản ứng hạt nhân và các công trình có liên quan 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 4. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 5. Báo cáo phân tích an toàn 6. Quy trình bảo đảm chất lượng liên quan đến việc xây dựng 7. Kế hoạch tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân

TÀI LIỆU LIÊN QUAN