TAILIEUCHUNG - Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG

Ôn tập SẮT - CROM - ĐỒNG là tài liệu nhằm giúp cho các em học sinh đã học xong chương trình THPT tự học để có thể tự ôn luyện vào các trường đại học theo nguyện vọng của mình | Trung tam GDTX Bình Tan Chương 7 SẮT - CROM - ĐỒNG Câu 1 Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là A. Ag. B. Au. C. Al. D. Cu. Câu 2 Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch A. K2SO4. B. KOH. C. kNo3. D KCl. Câu 3 Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện A. kết tủa màu trắng hơi xanh. B. kết tủa màu trắng hơi xanh sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. C. kết tủa màu xanh lam. D. kết tủa màu nâu đỏ. Câu 4 Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit A. K2O. B. Na2O. C. CaO. D. CrO3. Câu 5 Cho 8 9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư thu được 0 2 mol khí H2. Khôi lượng của Mg và Zn trong 8 9 gam hỗn hợp trên lần lượt là A. 2 4 gam và 6 5 gam. B. 3 6 gam và 5 3 gam. C. 1 8 gam và 7 1 gam. D. 1 2 gam và 7 7 gam. Câu 6 Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là A. MgSO4 và ZnCl2. B. AlCl3 và HCl. C. FeCl3 và AgNO3. D. FeCl2 và ZnCl2. Câu 7 Hoà tan 22 4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra V lít khí NO sản phẩm khử duy nhất ở đktc . Giá trị của V là A. 2 24. B. 3 36. C. 4 48. D. 8 96. Câu 8 Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc nguội là A. Cr. B. Mg. C. Ag. D. Cu. Câu 9 Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 A. Na Mg Ag B. Fe Na Mg C. Ba Mg Hg D. Na Ba Ag Câu 10 Cho 2 52g một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6 84g muôi sunfat. Kim loại đó là A. Mg B. Zn C. Fe D. Al Câu 11 Ngâm một lá kim loại có khôi lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 đktc thì khôi lượng lá kim loại giảm 1 68 . Kim loại đó là A. Zn B. Fe C. Al Câu 12 Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 đktc dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể có khôi lượng là 55 6g. Thể tích khí H2 đktc được giải phóng là A. 8 19 lít B. 7 33 lít C. 4 48 lít D. 6 23 lít Câu 13 Ngâm một đinh sắt nặng 4g trong dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy đinh sắt ra sấy khô cân nặng 4 2857g. Khôi lượng sắt tham gia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    3    0    11-08-2020
27    6    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
6    8    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN