TAILIEUCHUNG - Các trường phái Marketing hiện đại

Người làm kinh doanh nên tìm hiểu các trường phái Marketing hiện đại để có thể làm kinh doanh đạt hiểu quả. Hiểu rõ các trường phái Marketing có nghĩa là nhà kinh doanh nắm rõ các khái niệm chủ chốt của Marketing, tránh được những sai lầm Marketing vì thiếu hiểu biết. | Các trường phái Marketing hiện đại Người làm kinh doanh nên tìm hiểu các trường phái Marketing hiện đại để có thể làm kinh doanh đạt hiểu quả. Hiểu rõ các trường phái Marketing có nghĩa là nhà kinh doanh nắm rõ các khái niệm chủ chốt của Marketing tránh được những sai lầm Marketing vì thiếu hiểu biết. Và quan trọng hơn cả là việc tìm hiểu các trường phái Marketing hiện đại giúp doanh nghiệp chọn lựa hình thức Marketing phù hợp với hoạt động kinh doanh của tổ chức để co thể tạo ra lợi nhuận tối đa. Trường phái marketing vĩ mô Các nhà nghiên cứu thuộc trường phái này đi theo hai hướng nghiên cứu chính. Một là cho rằng marketing là hoạt động của xã hội vừa chi phối xã hội vừa chịu sự chi phối của xã hội. Tiên phong theo hướng này là Fisk 1967 Greth Holloway 1967 Holloway Hancock 1964 . Holloway Hancock phát triển các hệ thống các yếu tố về môi trường của marketing như xã hội nhân chủng tâm lý kinh tế pháp lý đạo đức cạnh tranh công nghệ. Greth Holloway kêu gọi các nghiên cứu về tác động của các chính sách nà nước vào việc ra quyết định quản trị và hiệu ứng của các quy định pháp lý vào chức năng marketing. Hai là tập trung vào mục đích phát triển kinh tế kiểm soát dân số phân phối thu nhập của marketing với các đóng góp của các tác giả như Bagozzi 1977 Kotler 1975 . Trường phái marketing vĩ mô ra đời do sự thay thế tiên đề trao đổi kinh tế bằng tiên đề trao đổi giá trị. Nó liên quan đến trách nhiệm của marketing đối với xã hội. Tư tưởng của trường phái này là chuyển đổi mục tiêu của marketing từ đơn hướng là lợi nhuận sang đa hướng như lợi ích của khách hàng cộng đồng và xã hội chứ không phải đơn thuần là lợi nhuận. Trường phái marketing hệ thống Trường phái này tiếp tục phát triển rất mạnh cho đến ngày nay do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tính toán thông qua các máy tính cá nhân. Đóng góp chủ yếu của trường phái hệ thống chính là đóng góp vè phương pháp nghiên cứu trong marketing. Nó giúp định hướng phương pháp lượng hóa quá trình marketing. Trường .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    1    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
45    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN