TAILIEUCHUNG - Tính toán hệ số k- bài giảng

Tài liệu tính toán hệ số k | DIỄN GIAI HỆ SO K Để lương cua công nhân được tính toán tăng ca và lương cua trưởng bộ phận không lay từ lương sản pham cua tô san xuất thì đơn gia mơi phải giảm so vơi đơn gia cu. - Gia định đơn gia chỉ mơi chỉ bang k so vơi đơn gia cu 0 k 1 . - Gia định một sô san xuất lam 2 ma hang trong thang vơi sô lương va đơn gia thểô bang sau cac sô liệu dan chưng chỉ mang tính minh hoa Stt Khach hang Ma hang PO San lương Đơn gia Thanh tiến 1 Lòllytògs 9084 9000 1500 13 500 000 2 Ròtex 838 12000 1300 15 600 000 Tông công 29 100 000 đông Tổng ngay công chính la NCC Tổng ngay công tang ca la NCTC Tong ngay công chu nhạt la NCCN Nếu đơn giá mơi chỉ còn k so với đơn giá cu 0 k 1 ta co bảng lương san phẩm mơi như sau Stt Khach hang Ma hang PO San lương Đơn gia Thanh tiến 1 Lòllytògs 9084 9000 1500 k 13 500 000 k 2 Ròtex 838 12000 1300 k 15 600 000 k Tổng còng 29 100 000 k đòng Như vậy trung bình mòt ngáy còng cua tổ lá 29 100 000 k NCC NCTC NCCN Quỹ lương chính cua tò là 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCC Quy lương tang ca cua tò la 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCTC Quỹ lương chu nhạt cua tò la 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCCN 2 Thểô cach tính lương Trương bô phan mơi gia sử TGĐ duyệt lương của Tổ trương bang x quy lương của to giai trình vệ x thểô phan diển giai lương cua to trương . Khi đô lương cua to trương la x tong quy lương cua to x Quy lương chính Quy lương tang ca Quy lương chu nhạt . Thểô yểu cầu cua TGĐ việc ha đơn gia phai đam b3o quy lương không đoi tức la quy lương mơi cua to lương cua to trương quy lương cu ta cô phương trình sau 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCC 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCTC 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCCN 2 x 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCC 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCTC 29 100 000 k NCC NCTC NCCN NCCN 2 29 100 000 Rut gon phương trình trển ta cô k NCC nCtC NCCN 2 NCC NCTC NCCN 1 x 1 vạy k NCC NCTC NCCN NCC NCTC NCCN 2 1 x Tinh toan he so k - bai giang - Page 1 of 1 - 15 10 09 - 9 15 .

TÀI LIỆU HOT