TAILIEUCHUNG - Quỹ lương sản phẩm trực tiếp

Quỹ lương sản phẩm do công ty trả, sau đó được phân chia dựa theo thời gian làm việc để tách quỹ lương chính, tăng ca, chủ nhật và cuối cùng phân phốn cho công nhân | QUỸ LƯƠNG SAN PHAM TRựC TIEP 1. Cách tính cu Quỹ lương san phẩm do Công ty trả sau đó sẽ được phan chia dựa trẽn thơi gian lam viẽc đẽ tach quỹ lương chính tang ca chu nhạt va cuoi cung phan phôi cho công nhan. 2. Cách tính mổi Quỹ lương san pham cua bô phạn cat may hoan thanh bang đơn gia nhan vơi san pham đat chất lương. Trương hơp tang ca thì quỹ lương tang ca bang tong thu nhap từ san pham chia cho tong ngay lam viẽc ngay bình thương ngay tang ca ngay chu nhat cua chuyẽn khong nhan hẽ so Trương hơp lam chu nhat thì quy lương chu nhat bang tong thu nhap từ san pham chia cho tong ngay lam viẽc ngay bình thương ngay tang ca ngay chu nhat cua chuyẽn khong nhan hẽ so . 3. Ưu nhược điểm Cách tính mới đã đảm bảo việc tính lương tang ca cho công nhan. Tuy nhiện nệu theo cách tính nảy công ty sệ không kiệm soát tôt đươc quy lương vả thơi gian lảm thệm. Vì quy lương phu thuọc rất nhiệu vảo thơi gian tảng ca lảm chu nhạt. xệm thệm phản bảng hệ so k trong cảc trương hợp tảng ca . Du cong ty ảp dung thệo phương thức đơn giả trung bình mọt ngay hay thệo phản chi sản phẩm trong vả ngoải giơ thì điệu quan trong nhất lả phải co những biện phảp kiểm soảt vả giơ lảm việc vả nang xuất. - Page 1 of2 - 13 10 09 - 12 49 PM - Page 2 of2 - 13 10 09 - 12 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN