TAILIEUCHUNG - Sử dụng phân bón cho cao su

Bón phân thời kỳ KTCB Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được bón 5 lần trong năm đầu; 4 lần trong năm thứ hai; 3 lần trong năm thứ 3, thứ tư và thứ 5 và 2 lần trong năm thứ 6. | Sử dụng phân bón cho cao su Nguồn Bón phân thời kỳ KTCB Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được bón 5 lần trong năm đầu 4 lần trong năm thứ hai 3 lần trong năm thứ 3 thứ tư và thứ 5 và 2 lần trong năm thứ 6. Trừ trường hợp nơi nào cây đậu phủ đất mọc tốt và được duy trì trong các năm thì phân N chỉ được bón trong năm đầu. Lượng bón ở một số nước như sau - Liberia bón 190 kgN 260 kg P2O5 190 kg K2O ha. - Ấán Độ trên đất không có đậu che phủ bón 260 kgN 220 kg P2O5 104 kg K2O 21 kg MgO ha. - Indonesia miền đông Java bón 290 kgN 310 kg P2O5 130 kg K2O 50 kg MgO ha. - Thái Lan đất có kali thấp đậu hỗn hợp bón 230 kgN 280 kg P2O5 170 kg K2O 25 kg MgO ha. - Brazil bón 205 kgN 200 kg P2O5 125 kg K2O 45 kg MgO ha. Bón phân cho cao su kinh doanh 7 - 25 năm . Theo Chan et. al. 1972 Pushparajah et al. 1983 thì việc sử dụng phân bón cho cây cao su thời kỳ kinh doanh được chia ra theo các loại đất khác nhau tuy nhiên sự chênh lệch về lượng bón giữa các loại đất không quá nhiều. - Lượng bón đạm hàng năm cho cao su kinh doanh chỉ dao động trong khoảng 16-20 kg N ha. - Lượng lân tác giả khuyến cáo chung khoảng 20 kg P2O5. - Lượng kali thì cao hơn hẳn với khoảng 60-140 kg K2O ha. - Thêm vào đó hàng năm cần bón khoảng 10 kg MgO ha. Bón phân cho cao su ở Việt Nam Bón phân cho cây cao su thời kỳ KTCB Theo TCty Cao su Việt Nam việc bón phân cho cao su tùy từng hạng đất Xem bảng 1 Số lần bón phân Năm thứ nhất Bón 3 đợt. Đợt 1 Bón khi cây có 1 tầng lá ổn định. Đợt 2 và 3 Bón cách nhau 1 tháng. Năm thứ 2 trở đi Bón 2 đợt. Đợt 1 Bón vào tháng 5 - 6. Đợt 2 Bón vào tháng 10 - 11. Cách bón phân Làm sạch cỏ bón lúc đất đủ ẩm bón theo hình vành khăn hoặc cuốc 4 lỗ theo đường chiếu của tán lá bón sâu lấp kín phân. Bón phân cho cây cao su thời kỳ kinh doanh Xem bảng 2 Như vậy lượng phân khuyến cáo bón cho cao su ở Việt Nam có nhiều nét khác biệt so với khuyến cáo của thế giới. Lượng bón N do TCty Cao su khuyến cáo dao động từ 70-85 kgN ha trong khi các nước khác chỉ khuyên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
222    4    0    13-08-2020
661    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN