TAILIEUCHUNG - KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BIỂU BẢNG PGD GV

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên - Ký hiệu viết tắt trong biểu bảng PGD GV | 2 KÝ HIỆU VIẾT TẮT QL GD TW CBQL qlGd CNH HĐH GD ĐT GV-HS THCS THPT GDTX PC GDTH - CMC CĐSP XH VH KT NGLL Quản lý Giáo dục Trung ương Cán bộ quản lý Quản lý giáo dục Công nghiệp hoá Hiện đại hoá Giáo dục và đào tạo Giáo viên - học sinh Giáo viên Tổng phụ trách Trung học cơ sở Trung học ph ổ thông Giáo dục thường xuyên Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ Cao đẳng sư phạm Xã hội Văn hoá Kinh tế Ngoài giờ lên lớp KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BIỂU BẢNG PGD GV Phòng giáo dục Giáo viên 3 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài Đảng Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra rằng Giáo dục - Đào tạo và Khoa học - Công nghệ là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới văn kiện đại hội VII là khâu đột phá phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá Văn kiện đại hội VIII là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá hiện đại hoá Văn kiện đại hội IX để từng bước phát triển kinh tế tri thức. Chỉ thị 40-CT TW ngày 15 6 2004 của Ban Bí thư Trung ưong Đảng cũng đã khẳng định Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là điều kiện để phát triển nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng . Chỉ thị đã nhấn mạnh Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 và chấn hưng đất nước . Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001 -2010 đã xác định 7 giải pháp cần được thực hiện đồng bộ nhằm thực hiện các mục tiêu nội dung chỉ thị đặt ra của chiến lược trong đó nhấn mạnh Đổi mới chương trình giáo dục phát triển đội ngũ nhà giáo là các giải pháp trọng tâm đổi mới quản lý là khâu đột phá . Đổi mới Giáo dục - Đào tạo trong đó có đổi mới giáo dục Tiểu học hiện đang là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Giáo dục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    3    0    12-08-2020
10    5    0    12-08-2020
17    8    1    12-08-2020
73    5    0    12-08-2020
1    20    1    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN