TAILIEUCHUNG - Kế hoạch giáo dục tiểu học

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH S GIÁO D C VÀ ÀO T O PHÒNG GIÁO D C TI U H C C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc K HO CH CÔNG TÁC GIÁO D C TI U H C N M H C 2010 – 2011 Ph n 1 : ánh giá k t qu th c hi n nhi m v 2009 – 2010 N m h c 2009 – 2010 Giáo d c Ti u h c ti p t c. | ỦY BAN nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO dục và đào tạo ------- -------- PHÒNG GIÁO dục TIẺU học KẾ hoạch công tác giáo dục tiẻu học NĂM học 2010 - 2011 Phần 1 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2009 - 2010 Năm học 2009 - 2010 Giáo dục Tiểu học tiếp tục chịu áp lực về số lượng học sinh lớp 1 gia tăng trên HS và 2434 lớp ở những vùng có số dân nhập cư cao như Bình Tân Tân Phú Gò Vấp Thủ Đức .vẫn còn nhiều biến động sĩ số học sinh cao từ 45 đến trên 50 HS lớp. Định biên giáo viên ở nhiều trường còn thấp hơn tỉ lệ quy định dưới 1 2 GV lớp . Số học sinh được học 2 buổi ngày tăng HS nhưng tỉ lệ chung vẫn giữ vững 67 7 năm học 2008 - 2009 là 66 9 . Dù còn nhiều khó khăn do những biến động về số lượng học sinh nhưng Phòng GD ĐT các trường tiểu học đã có nhiều nổ lực tổ chức sắp xếp trường lớp để đón nhận tất cả học sinh vào học bố trí đủ giáo viên giảng dạy và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học đạt kết quả hoàn thành mục tiêu giáo dục tiểu học. I - Kết quả đạt được 1. Giáo dục Tiểu học thành phố ổn định và phát triển tạo được niềm tin cho gia đình và xã hội cán bộ quản lý và giáo viên thể hiện phẩm chất cao quý của nhà giáo tận tâm với công tác giảng dạy thương yêu và tôn trọng học sinh không xảy ra hiện tượng xúc phạm thân thể học sinh. Nhà trường gia đình và xã hội gắn bó thân thiện để cùng giáo dục trẻ. Việc khiếu nại tố cáo của cha mẹ học sinh trên báo chí và đơn thưa gửi đã giảm đến mức thấp nhất. Phòng Giáo dục Tiểu học đã tuyên dương và tôn vinh 9 cá nhân là cán bộ quản lý có tâm huyết xây dựng nhà trường có ý tưởng sáng tạo đổi mới đem lại cho nhà trường sự tiến bộ thật rõ nét và tạo được niềm tin yêu của cha mẹ học sinh của cộng đồng để tích cực đóng góp với nhà trường ngày càng đẹp hơn giáo dục học sinh ngày càng tốt hơn. 2. Dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng đã làm giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Căn cứ vào chuẩn quy định giáo viên soạn bài và tiến hành đánh giá kết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    0    15-08-2020
552    4    0    15-08-2020
1    7    0    15-08-2020
12    5    0    15-08-2020
211    4    0    15-08-2020
5    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
7    4    0
341    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
16    3    0