TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO tạo TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEOHỌC CHẾ TÍN CHỈ Trình độ đào tạo CAO ĐẲNG Ngành đào tạo GIÁO DỤC TIỂU HỌC Loại hình đào tạo CHÍNH QUY Ban hành kèm theo Quy ết định số 121 QĐ-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐSP TTHuế 1. Mục tiêu đào tạo . Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đ ào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học GDTH trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất giáo vi ên tiểu học GVTH được đào tạo phải có tư tưởng phẩm c hất đạo đức tốt có đủ sức khoẻ có năng lực giáo dục dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai có kỹ năng nghiên cứu tự bồi dưỡng khoa học giáo dục. . Mục tiêu cụ thể Người GVTH được đào tạo theo chương trình cao đẳng sư phạm CĐSP cần đạt được các yêu cầu cơ bản sau Về phẩm chất - Phẩm chất chính trị Có l òng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội là công dân tốt trong cộng đồng trung t hành với đường lối giáo dục của Đảng biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng v ào dạy học và giáo dục học sinh. - Đạo đức nghề nghiệp Gần gũi thương yêu học sinh tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh được học sinh tin y êu. Có lối sống lành mạnh trung thực giản dị nêu gương tốt cho học sinh. Yêu ngh ề dạy học v à có tinh th ần trách nhiệm trong công việc. Đo àn kết khiêm tốn học hỏi sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp về các vấn đề chuy ên môn nghi ệp vụ có ý thức rèn luyện năng lực giao tiếp quan hệ tốt với cha mẹ học sinh v à cộng đồng có ý thức vận động cha mẹ học sinh v à cộng đồng tham gia xây dựng nh à trường giáo dục học sinh thực hiện x ã hội hoá giáo dục. 1 Có ý thức hoàn thiện bản thân thường xuyên tự học tự nghi ên cứư bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia đúc rút sáng kiến kinh nghiệm giáo dục. Có ý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN