TAILIEUCHUNG - Quỹ lương của tổ trưởng

Tham khảo tài liệu 'quỹ lương của tổ trưởng', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LƯƠNG CỦA CAP TRƯỞNG Lương cua Tổ trưởng gồm một phan lương cứng do Công ty quy định va TGĐ duyệt từng thơi ky một phan la theo quy lương san phẩm. Cô hai cach tính toán lương cua tô trương 1. Tính trung bình lương cua bộ phận 2. Tính theo cô định quy lương cua bộ phạn. Quan điệm cua ngươi dư thảo theo phương an 2 cu thệ như sau Stt Bo phấn So 1 t trương Tính chấn Ghi chu 1 Chuyên 35 2 Khuy nut 28 3 Đong thung 12 4 Ui 25 5 Gấp xêp 25 6 KCS 95 co 5 to trương - Riêng bộ phận KCS hiện nay tính quy lương gộp cua KCS 3 xưởng KCS hoan thành thêộ quan điêm cua ngươi dư thao la khong hợp ly. Cong ty nên tach quy lương cua KCS 3 xương may nhưng như vạy thì KCS hoan thanh sê tính toan như thế nao Vấn đê nay chưa nghiên cưu xong vay đê xuất van ap dung thêo cấch cu. - Riêng to trương to tay hương lương san phấm trực tiếp va mọt phan lương trách nhiêm - To trương to cat hương lương san phấm trưc tiếp. - Lương khoan danh cho Quan đốc Pho quan đốc cấc phan xương Giam đốc XN trơ ly GĐ XN Trương phong Pho phong Thu kho. Đoi vơi quan đoc pho quan đoc cung co thê ap dung mọt phan lương san phấm tuy nhiên nếu đa ap dung thì ap dung thong nhất cho tất ca cấc phan xương sử dung lương san phấm. Riêng hê sô cua Pho quan đoc cat do đê xuất tính lương khoán nên khong thê hiên trong bang trên nhưng van tính ty lê đê tính toan hê so k cu thê so ngươi xương cất tính lương san phấm 55 ngươi vay ty lê la 1 55 . - Cac bo phân ca nhan con lai đươc hương lương thơi gian la dêt thêu khoi van phong bao vê tap vu kho y tế KCS bấm chuyên KCS cat KCS kiêm vai. KCS final. giao nhan cat Thong kê phấn xương. - Page 1 of1 - 13 10 09 - 12 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    13-08-2020
30    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN