TAILIEUCHUNG - Thiết kế Bài giảng bằng Power Point

I. Nhập môn Microsoft Office PowerPoint : 1. Khởi động : Có nhiều cách, ở đây ta thực hiện theo cách . Sau đó chọn , tiếp theo ta chọn click vào sau : Trên màn hình Desktop cuả Windows ta chọn , click vào : 2. Màn hình đầu tiên thường thấy cuả Power Point : Vùng nhập tiêu đề của một Slide cần giảng dạy Vùng nhập nội dung cuả một Slide cần giảng dạy | Thiết kế Bài giảng bằng Power Point I. Nhập môn Microsoft Office PowerPoint 1. Khởi động Microsoft Office PowerPoint 2003 _. Có nhiều cách ở đây ta thực hiện theo cách sau Trên màn hình Desktop cuả Windows ta chọn click vào All Programs t 7L Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2003 2. Màn hình đầu tiên thường thấy cuả Power Point start . Sau đó chọn tiếp theo ta chọn click vào Click to a Vùng nhập tiêu đề của một Slide cần giảng dạy Click to add subtitle Vùng dung Slide dạy nhập nội cuả một cần giảng 4 6 2006 1 Biên soạn Nguyễn Thôn Dã Web share Thiết kế Bài giảng bằng Power Point 3. Phân tích một Slice đơn giản Chương 10 Tăng trưởng Kinh tế I. CHU KỲ KINH DOANH Chu kỳ kinh doanh là sự giao động ngắn hạn cúả sản lượng được hình thanh từ kết quả mở rộng va thu hẹp sản xuất liên tục trong nhiễu ngành cuấ nền kinh tế. Thu hep sản lượng sụt giảm liên tục từ đình xuông đáy cuả chu kỳ Mờ rộng sản lượng tăng liên tục từ đáy lên đỉnh thất nghiẹp giảm xuống va thường thì lạm phát tằng lên 2JO 200S Vùng Vùng Dấu Đài giang Giảng viên X hính là tiêu đề cuả Slide Vùng nội dung ỉược tạo ra bằng cách Tại vị trí muốn chèn dấu s ta chọn menu I F rmat . Sau đó chọn Bullets and Numbering. . Màn hình xuất hiện ô chọn lựa 4 6 2006 2 Biên soạn Nguyễn Thôn Dã Web share Thiết kế Bài giảng bằng Power Point Ta chọn một kiểu nút Bulleted tuỳ ý rồi nhấn Vùng Phần chân đáy cuả Slide Chọn Slide muôn đặt sô trang dòng chú thích cuôi Slide. . Ta thấy hiển thị hộp thoại sau 4 6 2006 3 Biên soạn Nguyễn Thôn Dã Web share

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    09-08-2020
67    3    0    09-08-2020
2    3    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN