TAILIEUCHUNG - Quỹ lương của tổ trưởng 1

Lương của tổ trưởng gồm một phần tương ứng do công ty quy định và duyệt từng thời kỳ, một phần là % theo quỹ lương sản phẩm | THUYET TRÌNH VE QUI ĐỊNH TÍNH TOAN TRA LƯƠNG LƯƠNG CUA cáp trương Lương cua To trưởng gom một phần lương cứng do Công ty quy định và TGĐ duyệt từng thời kỳ một phàn là thệộ quỳ lương sàn phàm. Cô hài càch tính toàn lương củà tô trương 1. Tính trung bình lương củà bo phàn 2. Tính theo co định quỳ lương củà bo phàn. Quàn điệm củà ngươi dự thào theo phương àn 2 cu thệ như sàu Stt BỌ phàn So 1 t trương Tính chan Ghi chu 1 Chuyện 35 2 Khuy nut 28 3 Đong thung 12 4 Ui 25 5 Gấp xệp 25 6 KCS 95 Co 5 to trương - Riêng bộ phận KCS hiện nay tính quy lương gộp cua KCS 3 xưởng KCS hoàn thành theo quan điểm cua ngươi dự thào là khộng hơp ly. Cong ty nên tàch quy lương cua KCS 3 xương may nhưng như vày thì KCS hoàn thành sê tính toàn như thế nào Vấn đê này chưa nghiên cưu xong vày đê xuất vàn àp dung thêo càch cu. - Riêng to trương to tay hương lương sàn pham trực tiếp và mọt phàn lương tràch nhiêm - To trương to càt hương lương sàn pham true tiếp. - Lương khoàn dành cho Quàn đoc Pho quàn đoc càc phàn xương Giàm đoc XN trơ ly GĐ XN Trương phong Pho phong Thu kho. Đối. vơi quàn đoc pho quàn đoc cung co thê àp dung mọt phàn lương sàn pham tuy nhiên nếu đa àp dung thì àp dung thong nhat cho tất cà càc phàn xương sử dung lương sàn pham. Riêng hê sô cua Pho quàn đoc cat do đê xuất tính lương khoàn nên khong thê hiên trong bàng trên nhưng vàn tính ty lê đê tính toàn hê so k cu thê so ngươi xương càt tính lương sàn pham 55 ngươi vày ty lê là 1 55 . - Càc bo phàn cà nhàn con lai đươc hương lương thơi gian là dêt thêu khoi vàn phong bào vê tap vu kho y tế KCS bàm chuyên KCS cat KCS kiêm vài. KCS final. giao nhàn cat Thong kê phàn xương. - Page 1 of1 - 13 10 09 - 12 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
317    3    0    14-08-2020
38    4    0    14-08-2020
9    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    5    0
67    4    0
TÀI LIỆU HOT
3    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    4    0