TAILIEUCHUNG - Thiết bị đo tốc độ động cơ

Thiết bị đo tốc độ động cơ | thiết bị đo tốc độ động cơ 99000rpm AT89S52 C 20 220 1 Ok. sek mosi mosi RST C5 1 Ou D_A D_B D c RS E-- miso sck 5V swo p reset_ RxD -10 TxD 11 lasef 14 phase -15 R l. V -17 R18 R1 7 RO 10k L Y-1 12 VI - T2 - T2-E ADO AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 - F AD6 AD7 RST ALE .PRO G . RXD FSEN ĨXD A15 A14 - T0 A13 Ĩ1 A12 VR A11 RD A10 LL A9 XTAL2 A8 XTAL1 I I Lli o ISP Ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình cỡ đầy đủ. Hình gốc cỡ 634x603 và dung lượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN