TAILIEUCHUNG - Quy luong san pham

Tham khảo tài liệu 'quy luong san pham', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THUYẾT TRÌNH VẾ QUI ĐỊNH TÍNH TOAN TRA LƯƠNG QUỸ LƯƠNG SAN PHAM TRựC TIEP 1. Cách tính cũ Quỹ lương sản phẩm do Công ty trả sau đó sẽ được phân chia dựa trên thời gian làm việc để tách quỹ lương chính tang ca chu nhật va cuôi cung phan phôi cho công nhan. 2. Cách tính mới Quỹ lương san pham của bô phạn cat may hoan thanh bằng đơn gia nhan vơi san pham đat chất lượng. Trương hơp tang ca thì quỹ lương tang ca bang tông thu nhạp từ san pham chia chô tông ngay lam việc ngay bình thương ngay tang ca ngay chu nhạt cua chuyên không nhan hệ số Trương hơp lam chu nhạt thì quy lương chu nhạt bang tông thu nhạp tư san pham chia chô tông ngay lam việc ngay bình thương ngay tang ca ngay chu nhạt cua chuyên không nhan hệ số . 3. Ưu nhược điểm Cach tính mơi đa đam baô việc tính lương tang ca chô công nhan. Tuy nhiện nếu thệô cach tính nay công ty sệ không kiệm sôat tôt đươc quy lương va thơi gian lam thệm. Vì quy lương phu thuộc rất nhiệu vaô thơi gian tang ca lam chu nhạt. xệm thệm phan bang hệ sô k trông cac trương hơp tang ca . Du công ty ap dung thệô phương thức đơn gia trung bình môt ngay hay thệô phan chi san pham trông va ngôai giơ thì điệu quan trông nhất la phai cô những biện phap kiệm sôat va giơ lam việc va nang xuất. Quy luong san pham - Page 1 of1 - 15 10 09 - 9 22 .

TÀI LIỆU HOT