TAILIEUCHUNG - Quỹ lương của KCS, bảo trì, KTCN

thuyết trình về quy định tính toán trả lương | THUYẾT TRÌNH VẾ QUI ĐỊNH TÍNH TOAN TRA LƯƠNG QUY Lương cUa kcs bAo trì ktcn 2. Lương của KCS Tổng quy lương KCS lương ngày lương tăng ca lương chu nhật cua xưởng may . Như vậy lương KCS đa được tính yếu tổ tàng ca nhưng do ty lệ ngày cổng cua KCS và chuyền may khổng giong nhau nền can tach quy lương ngay tang ca chu nhạt va phan phổi cho cổng nhan KCS. Lương ngay đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chính. Lương tang ca đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng tang ca. Lương chu nhat đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chu nhat. Trổng đổ đơn gia ngay cổng trung bình tổng quy lương cua xương may chính tang ca chu nhat tổng ngay cổng KCS quy đổi. Mổi quy lương sề đươc phan phổi riềng. 3. Tồng qủỹ lương của bao trì Tổng quy lương Baổ trì lương ngay lương tang ca lương chu nhat cua xương may . Như vây lương baổ trì đa đươc tính yều tổ tang ca nhưng dổ ty lệ ngay cổng cua baổ trì va chuyền may khổng giông nhau nền can tach quy lương ngay tang ca chu nhat va phan phổi chổ tưng CNV. Lương ngay đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chính. Lương tang ca đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng tang ca. Lương chu nhat đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chu nhat. Trổng đổ đơn gia ngay cổng trung bình tổng quy lương cua xương may chính tang ca chu nhat tổng ngay cổng baổ trì quy đổi. Mổi quy lương sề đươc phan phổi riềng. 4. Tổng quy lương cua Phổng KTCN Tổng quy lương Phổng KTCN lương ngay lương tang ca lương chu nhat cua xương may . Như vay lương đa đươc tính yều tổ tang ca nhưng dổ ty lề ngay cổng cua PKTCN va chuyền may khổng giổng nhau nền can tach quy lương ngay tang ca chu nhat va phan phổi chổ tưng CNV. Lương ngay đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chính. Lương tang ca đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng tang ca. Lương chu nhat đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chu nhat. Trổng đổ đơn gia ngay cổng trung bình tổng quy lương cua xương may chính tang ca chu nhat tổng ngay cổng Phổng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    4    0    11-08-2020
23    7    0    11-08-2020
43    4    0    11-08-2020
168    5    0    11-08-2020
9    5    0    11-08-2020
86    4    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN