TAILIEUCHUNG - Quỹ lương của KCS

tài liệu về KCS, bảo trì, KTCN | QUỸ LƯƠNG CỦA KCS BAO TRÌ KTCN 1. KCS bang bảo trì bang KTCN bang quy lương xưởng may. 2. Lương cua KCS Tổng quỹ lương KCS lương ngay lương tang ca lương chu nhạt cua xương may . Như vay lương KCS đa được tính yếu tổổ tang ca nhưng do tỹ lệ ngay cổng cua KCS va chuyền may khổng giong nhau nến can tach quy lương ngay tang ca chu nhat va phan phổi cho cổng nhan KCS. Lương ngay đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chính. Lương tang ca đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng tang ca. Lương chu nhat đơn gia ngay cổng trung bình tổng ngay cổng chu nhat. Trổng đổ đơn gia ngay cổng trung bình tổng quy lương cua xương may chính tang ca chu nhat tổng ngay cổng KCS quy đổi. Mổi quy lương sề đươc phan phổi riềng. Quy luong cua KCS - bai giang - Page 1 of 1 - 15 10 09 - 9 21 .

TÀI LIỆU HOT