TAILIEUCHUNG - Động học chất điểm

1. Chuyển động cơ là gì? - Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. - Chuyển động cơ có tính tương đối. 2. Chất điểm. Quỹ đạo của chất điểm - Trong những trường hợp kích thước của vật nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó, ta có thể coi vật như một chất điểm - một điểm hình học và có khối lượng của vật. - Tập hợp tất cả các vị trí của một chất. | Đông học chất điểm CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1. Chuyển động cơ là gì - Chuyển động cơ của một vật gọi tắt là chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. - Chuyển động cơ có tính tương đối. 2. Chất điểm. Quỹ đạo của chất điểm - Trong những trường hợp kích thước của vật nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó ta có thể coi vật như một chất điểm - một điểm hình học và có khối lượng của vật. - Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động. 3. Xác định vị trí của một chất điểm ị Ỳ . . A. 1 Á. I . . Ấ i . . Để xác định vị trí của một chất điểm người ta chọn một vật mốc gắn vào đó một hệ tọa độ vị trí của chất điểm được xác định bằng tọa độ của nó trong hệ tọa độ này. r . . n r 4. Xác định thời gian - Muốn xác định thời điểm xảy ra một hiện tượng nào đó người ta chọn một gốc thời gian và tính khoảng thời gian từ gốc đến lúc đó. - Như vậy để xác định thời điểm ta cần có một đồng hồ và chọn một gốc thời gian. Thời gian có thể được biểu diễn bằng một trục số trên đó mốc 0 được chọn ứng với một sự kiện xảy ra. 5. Hệ Quy chiếu Một vật mốc gắn với một hệ tọa độ và một gốc thời gian cùng với một đồng hồ hợp thành một hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu Hệ tọa độ gắn với vật mốc Đồng hồ và gốc thời gian. 6. Chuyển động tịnh tiến Chuyển động tịnh tiến là chuyển động trong đó một đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của vật chuyển động luôn luôn song song với chính nó. Trong chuyển động tịnh tiến quỹ đạo của tất cả các điểm trên vật đều giống nhau có thể chồng khít nên nhau được. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1. Độ dời a Độ dời Xét một chất điểm chuyển động theo một quỹ đạo bất kì. Tại thời điểm ti chất điểm ở vị trí M1. Tại thời điểm t2 chất điểm ở vị trí M2. Trong khoảng thời gian At t2 - t1 chất 1 Đông học chất điểm điểm đã dời vị trí từ điểm M1 đến điểm M2. Vectơ M1M2 gọi là vectơ độ dời của chất điểm trong khoảng thời gian nói trên. 51 MM 2 O Mi M2 b Độ dời trong chuyến động thẳng X -Trong chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
248    6    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
20    18    0    13-08-2020
36    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
26    6    0
94    8    0