TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành chuẩn

Quy trình quản lý tài liệu kỹ thuật | QUY TRÌNH VẬN HANH CHUAN QUY TRÌNH QUAN LÝ TAI LIỆU KỸ 1 rHUẬT SOP số Ngay hieu lực 1-Apr-02 Trang 1 3 Thay thế SOP số Ngay Nhưng thay đổi chính van ban mới Người soạn thao Tran Phan Mạnh Phong Người xet duyet Người phe chuan Đặng Thế Nghiem 1. Mục đích Nham đưa ra quy trình cho việc quan ly phan phôi biên soạn . . . các loại tai liệu kỹ thuật liên quan đến chất lương san phẩm . 2. Định nghĩa Tai liệu kỹ thuât bao gôm Formular card FC Raw Material Specification RMS Packaging Material Specification PMS Analytical Method AM Manufacturing Standard MS gom Making Standard va Process Control Stratergy Packing Standard PS Production Record PR . Bill of Materials BOM . Raw Material Checking Report RMCR Packaging Material Inspection Report PMIR . Cac form kiem tra Performance Attribute Variable . 3. Vai tro - Trach nhiệm Trach nhiẹn chung Chỉ sử dung cac tai lieu ky thuat con hieu lực thi hanh . QUY TRÌNH QUAN LỸ TAI LIỆU KỸ THUẬT SOP số Trang 2 3 Loại ra khỏi binder cac tai liệu kỹ thuật đã hết hiệu lực để tranh nham lam khi sử dụng . Khi cỏ sự thay đỏi cua FC Manufacturing Standard cac tai liệu liến quan như RMS PR BOM RMCR cac form kiếm tra Performance Attribute Variable phai được thay đỏi đỏng bỏ . Bỏ phân kỹ thuât Cung cấp cac tai liêu kỹ thuat chỏ cac bỏ phạn khac va cap nhat Master list . Thỏng baỏ chỏ cac bỏ phạn lien quan cac thay đỏi ve tai lieu kỹ thuat kịp thôi . Phat hanh va huấn luyen cac fỏrm lien quan như PR PMIR TAMU BOM . . . Bỏ phân kiem tra chất luông QC Phat hanh RMCR Performance Attribute Variable forms . Giữ va phan phỏi PR form . Lam viẹc vôi bỏ phân ky thuât đe lấy cac phượng phap phan tích yeu cau trỏng RMS PMS hỏặc FC . Bỏ phan mua hang Bảỏ đam mua hang theỏ đung sỏ RMS PMS . 4. Quy trình FC Mufacturing Standard Packing Standard Khi nhan cac tai lieu ky thuat tren bỏ phan ky thuat se Cap nhat Master list va binder Phan phỏì va thỏng baỏ chỏ cac bỏ phan lien quan ve cac thay đổi va ngay ap dung . Sỏat .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    2    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
44    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN