TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HOÁ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học trường thpt chuyên nguyễn bỉnh khiêm môn: hoá', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN HOÁ HỌC - NĂM 2009 MÃ ĐỀ 101 Thời gian 90 phút -- -- 1. Trong 1 chu kì sự biến đổi tính axit-bazơ của các oxit cao nhất và các hidroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là. A. tính axit và bazơ đều tăng B. tính axit và bazơ đều giảm -C. tính axit tăng dần tính bazơ giảm dần D. tính axit giảm dần tính bazơ tăng dần 2. Câu nào đúng trong các câu sau Trong ăn mòn điện hoá xảy ra A. sự oxi hoá ở cực dương -B. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm D. sự khử ở cự âm 3 Đun nóng 132 8 gam hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ête có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111 2 gam . Số mol mỗi ête trong hỗn hợp là A. 0 1 B. 0 15 C. 0 4 -D. 0 2 4. Một andehit no A mạch hở không phân nhánh có công thức thực nghiệm là C2H3O của A là. -A. OHC-CH2-CH2-CHO B. HOCH2-CH CH-CHO C. CH3-CH CHO 2 D. CH3-CO-CH2CHO 5. Hoà tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl .Sau phản ứng thu được 4 48 lit khí đkc . Đem cô cạn dung dịch thu được thì khối lượng muối khan là A. 13 gam B. 15 gam -C. 26 gam D. 30 gam 6. Tiến hành thí nghiệm sau Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dd FeCl3 lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây A. Kết tủa sắt xuất hiện và dd có màu xanh B. Không có hiện tượng gì xảy ra -C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra 7. Cho m gam kim loại Na vào 200g dung dịch Al2 SO4 3 1 71 . Sau khi pứ xong thu được 0 78g kết tủa. m có giá trị là A. 0 69g B. 1 61g C 6 9 g -D. A B đúng 8. Dung dịch AlCl3 bị thuỷ phân trong nước. Nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây chất nào sẽ tăng cường quá trình thuỷ phân AlCl3 a NH4Cl -B. Na2CO3 C. ZnSO4 D. không có chất nào cả 9. Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0 2M và dung dịch Ca OH 2 0 1M .Sục 7 84 lit khí CO2 đkc vào 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT