TAILIEUCHUNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Tham khảo tài liệu 'trường đại học sư phạm hà nội trường thpt chuyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG ThPT chuyên Mã đề 109 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 MÔN HỎA HỌC Thời gian 90 phút PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH 40 câu Câu 1 Từ phản ứng Fe NO3 2 AgNO3 Fe NO3 3 Ag. Phát biểu nào dưới đây là đúng A. Fe2 có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3 . B. Fe3 có tính oxi hóa mạnh hơn Ag . C. Ag có tính khử mạnh hơn Fe2 . D. Fe2 khử được Ag Câu 2 Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và Al2 SO4 3 1 5M tác dụng với dung dịch NH3 dư lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là A. 15 3 gam. B. 30 6 gam C. 23 3 gam. D. 8 0 gam. Câu 3 X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X và O2 dư ở 1500C có áp suất 2atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 1500C áp suất bình vẫn là ta trộn 9 6 gam X với hidro rồi cho qua bình đựng Ni nung nóng H 100 thì thu được hỗn hợp Y. Khối lượng mol trung bình của Y là A. 48 5. B. 42 5. C. 46 5. D. 52 5. Câu 4 Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0 01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0 125M và thu được 1 835 gam muối khan. Khi cho 0 01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3 2 . Công thức cấu tạo của X là A. NH2C3H5 COOH 2. B. NH2 2C3H5COOH. C. NH2C3H6COOH. D. NH2 2C5H9COOH. Câu 5 Cho phản ứngj Cu H NO3- ---- Cu2 NO H2O. Tổng các hệ số cân bằng tối giản có nghĩa của phản ứng trên là A. 22. B. 23. C. 28. D. 10. Câu 6 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al Fe Zn bằng dung dịch HCl dư. Dung dịch thu được sau phản ứng tăng lên so với ban đàu m - 2 gam. Khối lượng gam muối clorua tạo thành trong dung dịch là A. m 73. B. m 35 5. C. m 36 5. D. m 71. Câu 7 Đun nóng 7 6 gam hỗn hợp X gồm C2H2 C3H4 và H2 trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng Ca OH 2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14 4 gam. Khối lượng tăng lên ở bình 2 là A. 22 0 gam. B. 35 2 gam. C. 6 0 gam. D. 9 6

TÀI LIỆU HOT