TAILIEUCHUNG - Bài 5: THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL

Ứng dụng các chương trình gởi nhận thư điện tử nhằm trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và tin cậy Giới thiệu E-mail. Cài đặt chương trình gởi/nhận E-mail (Desktop mail). Cấu hình Desktop mail với MS Office Outlook. Thiết lập môi trường làm việc cho Desktop mail . Cấu hình và quản lý Webmail. Xử lý một số sự cố thông dụng. Câu hỏi bài tập . | 7 30 2009 4- Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET 4- Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 3 WORLD WIDE WEB Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7 NHỮNG dịCh vụ phổ biến khác BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Ứng dụng các chương trình gởi nhận thư điện tử nhằm trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và tin cậy 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu E-mail Cài đặt chương trình gởi nhận E-mail Desktop mail Cấu hình Desktop mail với MS Office Outlook Thiết lập môi trường làm việc cho Desktop mail Cấu hình và quản lý Webmail Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi bài tập 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Hiểu được mô hình hoạt động của E-mail -I- Cài đặt cấu hình trình quản lý E-mail cho các hộp thư cá nhân với MS Office Outlook Desktop mail Webmail -I- Thiết lập môi trường làm việc tại E-mail rules -I- Xử lý một số sự cố trình duyệt E-mail thông dụng TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu E-mail E-mail electronic mail là thư điện tử là một hình thức trao đổi thư từ nhưng thông qua mạng Internet ị Khái niệm về E-mail Electronic mail E-mail thư tín điện tử Cơ chế gởi và nhận thư qua mạng máy tính Dịch vụ đầu tiên và phổ biến nhất của Internet Cấu trúc username@maildomain Dịch vụ E-mail không là dịch vụ End to End Hoạt động theo cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp Store - Forward 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu E-mail E-mail electronic mail là thư điện tử là một hình thức trao đổi thư từ nhưng thông qua mạng Internet -I- Các thuật ngữ Mail Server máy chủ phục vụ mail Mail Client máy truy cập mail thông qua phần mềm Mail Client Webmail Outlook Express MS Outlook Mail Account username hoặc ID và password o E-mail Address dinh_danh@maildomain Mailbox hộp thư s ace TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
440    4    0    09-08-2020
19    6    0    09-08-2020
64    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN